Plany transformacji energetycznej regionu

„Platforma węglowa ma ułatwić tworzenie projektów i długoterminowych strategii dla regionów górniczych. Te projekty i strategie mają służyć pobudzeniu procesu transformacji i reagowaniu na wyzwania środowiskowe i społeczne. Dzięki niej zainteresowane strony na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, zaangażowane w proces transformacji, będą mogły rozwijać różne formy partnerstwa i uczyć się od siebie nawzajem. Działalność platformy początkowo skupi się na regionach górniczych, a w przyszłości obejmie również regiony o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Ma ona wspierać przejście na czystą energię i kłaść większy nacisk na sprawiedliwość społeczną, zmiany strukturalne, nowe umiejętności i wsparcie finansowe gospodarki realnej” – głosi komunikat Komisji Europejskiej z 17 grudnia 2017.

W inicjatywie KE samorząd województwa wielkopolskiego dostrzegł szansę na przyszłość regionu konińskiego. W lutym br. pojawiły się informacje o przystąpieniu Wielkopolski do platformy węglowej, zaczęto rozważać wykorzystanie nowych technologii, powołany został pełnomocnik do spraw restrukturyzacji subregionu konińskiego.
Jednocześnie przedstawiciele samorządów wschodniej Wielkopolski oraz Zespołu Elektrowni PAK wypracowali porozumienie na rzecz tzw. sprawiedliwej transformacji energetycznej. Dokument w tej sprawie został popisany 3 kwietnia br. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, miasto Konin, Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie, gminy Kleczew, Brudzew, Przykona i Władysławów oraz Zespół Elektrowni PAK SA.

Porozumienie ma być pierwszym krokiem do szerszej współpracy w ramach transformacji wschodniej części Wielkopolski. Ma także umożliwić wykorzystanie unijnych instrumentów wsparcia w celu rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, rozwoju nowych technologii wytwórczych, inwestycji w nowe obszary gospodarcze oraz wypracowania związanych z tymi przeobrażeniami programów społecznych.

„Obecna sytuacja na rynku energetycznym skłania ZE PAK SA do poszukiwania nowych źródeł energii niskoemisyjnej, będących alternatywą dla węgla. Chcąc wykorzystać aktywa znajdujące się w jej zasobach, Grupa ZE PAK wypracowała koncepcje, zasady i harmonogram realizacji inwestycji, które przy wykorzystaniu wsparcia dla regionów górniczych w ramach Platformy Węglowej dadzą impuls do rozwoju w nowych obszarach działalności na najbliższe lata” – czytamy w komunikacie podanym przez ZE PAK.
Informacja wyszczególnia planowane inwestycje. Są to:

Budowa farm fotowoltaicznych na rekultywowanych terenach górniczych
Projekt zakłada budowę farm fotowoltaicznych w trzech etapach: 2019 – 2022, 2023 – 2024 oraz 2025 – 2026. Całkowita moc zainstalowana wszystkich farm została zaplanowana na 550 MWp. Farmy fotowoltaiczne będą wytwarzały energię elektryczną niezbędną dla potrzeb bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju przy jednoczesnym wyeliminowaniu negatywnej dla środowiska emisji gazów cieplarnianych, zastępując energię wytwarzaną ze spalania paliw kopalnych.

Przebudowa kotła węglowego na kocioł do spalania biomasy
Celem projektu jest produkcja energii oraz zapewnienie rezerwowego źródła dostaw ciepła dla Konina. Kocioł K7 na biomasę będzie współpracował z kondensacyjną turbiną TG5 do produkcji energii elektrycznej.
Podstawową korzyścią będzie zapewnienie gospodarce nowej jednostki wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej działającej w sposób przyjazny dla środowiska.

Budowa magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania Konina
Magazyn ciepła to zbiornik, w którym gromadzi się energię cieplną w postaci gorącej wody w górnej jego części. Podczas ładowania zwiększa się ilość wody gorącej, a zmniejsza ilość zimnej. Podczas rozładowania proces przebiega odwrotnie. Zadaniem planowanej instalacji jest wyrównywanie obciążenia źródła ciepła podczas zmiennego zapotrzebowania na energię, aby móc wykorzystywać zmagazynowaną energię cieplną wtedy, gdy zapotrzebowanie na nią jest największe oraz wtedy, kiedy produkcja energii elektrycznej jest najdroższa. Magazyn ciepła będzie także buforem bezpieczeństwa dla Konina przez cały rok, zwłaszcza w przypadku, gdy nastąpi chwilowa awaria źródeł ciepła.

Budowa farm wiatrowych na terenach rekultywowanych
Obecna technologia pozwala na budowanie wysokich wież na odkształconych gruntach bez zwiększania kosztów inwestycji. Projekt polega na budowie 20 wiatraków o zakładanej mocy 3,9 MW każdy, co daje około 13,5 GWh rocznie na jeden generator. Wiatraki zostaną rozlokowane w dwóch lokalizacjach, wstępnie wybrano teren gmin Przykona i Kleczew. Obie farmy będą miały 78 MW mocy przyłączeniowej, a ich produkcja wyniesie około 270 GWh rocznie.

Budowa magazynu energii dla potrzeb OZE
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, silnie uzależniona od czynników pogodowych, nie gwarantuje stałego poziomu jej dostarczania, jak ma to miejsce w przypadku energetyki konwencjonalnej. Rozwiązaniem tego problemu mogą być systemy magazynowania energii, które poprawiają równowagę między podażą a popytem na energię z OZE. Magazyny mogą wpłynąć także na utrzymanie stabilności sieci i bezpieczeństwa dostaw. Oznacza to, że dla stabilności systemu energetycznego wraz z rozwojem OZE niezbędne jest staranne rozmieszczenie magazynów energii.

Powstanie centrum logistycznego
Proces transformacji powinien objąć również obszary gospodarki, które nie są związane bezpośrednio z wytwarzaniem energii, ale powinny prowadzić do rozwoju ekonomicznego regionu. Projektem realizującym ten cel jest budowa centrum logistycznego, przy współdziałaniu samorządów lokalnych oraz wojewódzkich. Inwestycja ma powstać na terenie zamykanej kopalni Adamów w miejscowości Warenka. Taka lokalizacja została podyktowana dostępnością gruntów, stanowiących własność Grupy ZE PAK, a także bliskością ważnych autostrad (A1 i A2) oraz portu lotniczego w Łodzi, który prowadzi również usługi cargo. Docelowo projekt zakłada budowę hali o powierzchni 25 tys. metrów kwadratowych.

Budowa infrastruktury do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru
Celem projektu jest wybudowanie fabryki wytwarzania wodoru metodą rozkładu wody w elektrolizerach pracujących w technologii protonowej PEM dla potrzeb bezemisyjnego transportu samochodowego. Wytwórnia o mocy elektrycznej 45 MW składałaby się z kilkunastu zestawów elektrolizerów o łącznej wydajności ok. 9000 Nm3/h produkującej 20 Mg wodoru na dobę i zasilana byłaby energią elektryczną wytwarzaną przez blok biomasowy OZE o mocy 50 MW. Projekt przewiduje również budowę magazynu wodoru o pojemności obejmującej jego dobową produkcję, stacji umożliwiających ładowanie samochodów osobowych i autobusów elektrycznych wyposażonych w ogniwa paliwowe oraz stacji załadunku wodoru do samochodów-cystern do jego dystrybucji.
Fabryka wodoru przyczyni się do wdrożenia i rozwoju transportu zeroemisyjnego w Koninie i innych miastach. Umożliwi powstanie sieci stacji ładowania wodoru w Polsce, która w ramach europejskiego projektu HIT-2-Corridors powinna wziąć udział w rozwijanej w skali Europy sieci stacji tankowania wodoru. Projekt połączony z programem Energia Plus (dofinansowującym zakup przez samorządy środków transportu zbiorowego w niskiej lub zerowej emisji) może zdecydowanie wpłynąć na obniżenie emisji i poprawę jakości powietrza w mieście.

Produkcja paneli fotowoltaicznych, wytwarzanie elementów do montażu oraz montaż instalacji fotowoltaicznych
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Warenka na terenie dotychczas wykorzystywanym przez KWB Adamów. Projekt zakłada wybudowanie hal produkcyjnych o powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych i uruchomienie w nich linii montażowej do produkcji paneli fotowoltaicznych oraz gotowych zestawów instalacji fotowoltaicznych. Głównym zamierzeniem jest produkcja i sprzedaż wraz z montażem zarówno klientom prosumenckim, jak i przedsiębiorstwom chcącym wytwarzać energię OZE dla własnych potrzeb oraz na sprzedaż. Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy – powstaną nowe, w tym również wysokospecjalistyczne, miejsca pracy.

„Wymienione inwestycje są na różnych etapach opracowywania, ich powodzenie może przyczynić się do realizacji idei sprawiedliwej transformacji regionu wschodniej Wielkopolski, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem strony społecznej” – czytamy w komunikacie ZE PAK.      Oprac. eg

Fot. ZE PAK
Na zdjęciu sygnatariusze porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji regionu

 

Dodaj komentarz