Program Czysta Polska

ZE PAK SA ustosunkował się do Programu Czysta Polska, ogłoszonego przez Zygmunta Solorza. W komunikacie czytamy:

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA z zadowoleniem i satysfakcją odbiera inicjatywę swojego dominującego akcjonariusza Zygmunta Solorza w postaci powołania stowarzyszenia „Program Czysta Polska”.
Grupa kapitałowa ZE PAK SA jest świadoma zachodzących zmian, aspiracji i oczekiwań społecznych. Coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia związane ze społecznie odpowiedzialnym biznesem, dotychczasowe modele biznesowe będą ulegały zmianie w sposób ewolucyjny dostosowując się do społecznych oczekiwań.

Dziś działalność ZE PAK koncentruje się głównie w segmencie konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej w procesie spalania węgla brunatnego, jednak Spółka jest świadoma wyzwań jakie czekają branżę w nieodległej przyszłości. Zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji to wszystko wymogi, jakim będą musieli sprostać konwencjonalni wytwórcy w nieodległym czasie i jest to proces nieunikniony również dla ZE PAK. Będzie to, co należy podkreślić, niełatwy okres dla Grupy.

Już dziś Spółka znacząco zmniejsza swój ślad węglowy. W minionym roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o ponad 30%. Jednym z powodów było zakończenie działalności przez elektrownię Adamów, ale nawet w wartościach bezwzględnych, tj. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy w odniesieniu do CO2 spadła o blisko 8%.

Spółka ma świadomość tego, jaką rolę Grupa ZE PAK SA pełni w systemie energetycznym kraju, jak również w strukturze lokalnej gospodarki i na lokalnym rynku pracy. Odpowiedzialność, którą Spółka czuje na sobie, nakazuje jednak, by przygotować się do nadchodzących zmian. Ten proces już trwa.

Elektrownia Konin, w której obecnie eksploatowany jest blok biomasowy o mocy 50 MW, zostanie wkrótce powiększona o kolejną jednostkę biomasową o podobnej mocy. Do spalania biomasy przystosowane zostaną po części urządzenia wykorzystywane niegdyś do spalania węgla. Tym samym elektrownia w Koninie stanie się pierwszą w kraju elektrownią węglową przekształconą na biomasową. Należy wspomnieć, że już obecnie miasto Konin ma zapewnione dostawy ciepła pochodzące w 100% z odnawialnych źródeł energii, ze wspomnianego bloku biomasowego.

W minionym roku Grupa informowała również o projekcie fotowoltaicznym, który ma być zlokalizowany na terenach wykorzystywanych wcześniej w działalności górniczej. Opracowany został szereg innych pomysłów z zakresu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, magazynowania energii czy np. produkcji i wykorzystania wodoru.

Część z tych projektów jest już zgłoszona do specjalnego programu w ramach wsparcia środkami z UE regionów silnie uzależnionych od eksploatacji węgla (tzw. Platforma węglowa). Spółka przystąpiła również do Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wschodniej Wielkopolski, którego sygnatariusze tj.: przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, wyrazili chęć współdziałania w celu maksymalnego wykorzystania wspólnego potencjału w procesie transformacji regionu.

Wszystkie te koncepcje to ambitne przedsięwzięcia, jednak nie można nie wspomnieć, że ich realizacja obarczona jest bardzo dużym ryzykiem. Trzeba mieć również na uwadze, że horyzont inwestycyjny w tego typu projektach jest mocno rozciągnięty w czasie, a pewne założenia im towarzyszące zakładają zupełnie inny obraz funkcjonowania poszczególnych branż niż to jakimi je znamy dziś. Akcjonariusze ZE PAK muszą być zatem przygotowani na okres, gdy z jednej strony Spółkę czekają wyzwania związane z segmentem węglowym, a z drugiej okres kapitałochłonnych, rozciągniętych w czasie inwestycji, które mogą dać efekty dopiero za dłuższy czas. Ich efektywność w dużej mierze będzie zależała od kształtu przyszłych uwarunkowań regulacyjnych i adaptacji nowych rozwiązań technologicznych.

Jako podmiot działający w branży energetycznej od ponad 60-ciu lat wierzymy, że mamy doświadczenie, potencjał i możliwości, by stać się centrum kompetencji do rozwoju projektów z szeroko rozumianej branży wytwarzania energii. Tym bardziej cieszy nas deklaracja dominującego akcjonariusza, która pokazuje, że ten obszar jest dla niego obecnie szczególnie istotny.

 

Dodaj komentarz