Nowe kwalifikacje w Centrum Szkoleniowym OZE

Zespół Elektrowni PAK planuje budowę Centrum Szkoleniowego OZE. Projekt jest elementem współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie. Strony podpisały porozumienie w tej sprawie 31 lipca br.

Współpraca pomiędzy ZE PAK a konińską ARR będzie się koncentrować na utrzymaniu miejsc pracy i tworzeniu nowych. „Porozumienie ma na celu nawiązanie współpracy w jednym z najbardziej istotnych obszarów procesu sprawiedliwej transformacji wschodniej Wielkopolski, jakim jest umożliwienie pracownikom sektora energetyczno-węglowego pozyskania nowych oraz rozszerzenie dotychczasowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych” – czytamy w komunikacie ZE PAK.

Jednym z głównych obszarów wspólnego działania ma być stworzenie pracownikom grupy kapitałowej ZE PAK, zwłaszcza osobom zagrożonym utratą pracy, możliwości dostępu do środków unijnych lub krajowych współfinansujących szkolenia i kursy zawodowe, w tym do projektów szkoleniowo-doradczych realizowanych m.in. przez ARR w Koninie.

W ramach projektu Zespół Elektrowni PAK zobowiązał się do sfinansowania z własnych środków budowy Centrum Szkoleniowego OZE, w którym prowadzone będą kursy i szkolenia dla instalatorów systemów fotowoltaicznych, zakończone uzyskaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uczestnicy  tych  zajęć  będą mogli  ubiegać się  o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych środków unijnych i krajowych wspierających zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w obszarze OZE.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział przede wszystkim pracownicy ZE PAK zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE. Jak podano w komunikacie „stopniowe ograniczanie produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego przez ZE PAK podyktowane jest trudnym otoczeniem rynkowym, którego elementami są m. in. zaostrzające się normy emisyjne, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, dynamicznie rosnący import energii elektrycznej do Polski, spadek zapotrzebowania na energię elektryczną wywołany skutkami COVID-19 oraz rosnąca konkurencyjność wytwarzania energii z OZE i gazu. Celem ZE PAK jest wsparcie pracowników w tym trudnym procesie.”

Pracownicy, którzy wezmą udział w szkoleniu i otrzymają certyfikat wydawany przez SEP, będą mogli znaleźć zatrudnienie w grupie kapitałowej w sektorze odnawialnych źródeł energii. Jedną z możliwości pracy dla takich osób będzie montaż instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych w sieci Cyfrowego Polsatu i Plusa pod marką Esoleo, a także udział w projekcie związanym z budową farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW na terenach pogórniczych w Brudzewie.     eg

 

Dodaj komentarz