Zwolnienia grupowe w spółkach

Zarządy  spółek  PAK  KWB  Konin  oraz  PAK  Górnictwo  poinformowały  o planowanych  zwolnieniach.   W piśmie  skierowanym  do pracowników obu  spółek  czytamy:

Od dłuższego czasu obserwujemy niepokojące zjawiska na rynku energetycznym, których następstwem są niepewne perspektywy dla producentów energii opartej na paliwach kopalnych. Nakładają się tu dwie niekorzystne tendencje; z jednej strony jest to polityka dekarbonizacji, skutkująca marginalizowaniem węgla jako surowca energetycznego i zastępowaniem go przez gaz i odnawialne źródła energii. Praktyczny wymiar tej polityki sprowadza się do zwiększania opłat za emisję CO2, co powoduje wzrost kosztów produkcji. Towarzyszy temu rosnący import energii z zagranicy. Drugim negatywnym czynnikiem jest pandemia koronawirusa, która wywiera ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną państw, znacznie ograniczając działalność wielu podmiotów gospodarczych, co także przekłada się na spadek zapotrzebowania na energię elektryczną.

Taka sytuacja występuje również w naszym otoczeniu. Co więcej, w ostatnich miesiącach dynamika niekorzystnych zmian narasta, a ich konsekwencje wpływają bezpośrednio na obecną kondycję i przyszłość naszych spółek.
Mieliśmy nadzieję, że uda się uniknąć gwałtownego oddziaływania tych zjawisk na sytuację ekonomiczno-finansową Grupy ZE PAK, niestety wbrew naszym oczekiwaniom wpływ ten jest coraz bardziej widoczny.

Wymienione zjawiska znacząco ograniczyły zapotrzebowanie elektrowni na surowiec pochodzący z naszych odkrywek. Dlatego zarząd został zmuszony do podjęcia działań zmierzających do przeorganizowania funkcjonowania zakładu górniczego. Od 10 sierpnia br. zostaje ograniczona działalność odkrywki Drzewce w zakresie zdejmowania nadkładu i wydobywania węgla do czasu wyczerpania się złoża Pątnów IV i zakończenia wydobycia z odkrywki Jóźwin II B. Nieuchronną konsekwencją tej decyzji jest konieczność ograniczenia zatrudnienia. Z wielką przykrością musimy poinformować załogę o uruchomieniu procedury zwolnień grupowych, które dotkną pracowników zatrudnionych bezpośrednio na odkrywce oraz osoby pracujące w służbach pomocniczych i technicznych.

Zwracamy Państwa uwagę,  że celem  podjętych działań  nie jest  likwidacja kopalni,  ale  zapewnienie  jej  funkcjonowania  w obecnych trudnych  rynkowo warunkach.  Zapoczątkowana  procedura zwolnień grupowych dotyczyć będzie maksymalnie 80 osób w kopalni Konin i około 120 osób w PAK Górnictwo.
Zdajemy sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji postawi to zwalnianych pracowników. Dlatego deklarujemy ścisłą współpracę ze wszystkimi podmiotami, które mogą pomóc w zredukowaniu skutków tej drastycznej decyzji i opracowaniu skutecznych planów pomocowych. Zamierzamy działać nie tylko poprzez służby kadrowe; naszymi partnerami są także organizacje związkowe w spółkach oraz instytucje zewnętrzne, w tym zwłaszcza powiatowe urzędy pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie. Podejmiemy starania, aby nasi pracownicy mogli skorzystać z krajowych i unijnych funduszy celowych przeznaczonych na zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone utratą pracy na skutek transformacji energetycznej.

Zostały już podjęte pierwsze działania w tym zakresie; w porozumieniu z Agencją Rozwoju Regionalnego ZE PAK S.A. tworzy Centrum Szkoleniowe OZE, którego oferta skierowana jest do pracowników zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji w dziedzinie fotowoltaiki. Uzyskane tam uprawnienia pozwolą na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub otrzymanie zatrudnienia przy montażu instalacji PV w ramach całej grupy kapitałowej.
Dołożymy starań, aby nasi pracownicy uzyskali niezbędne porady prawne, informacje na temat dostępnych miejsc pracy oraz form pomocy oferowanych przez instytucje i podmioty zewnętrzne. Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i będziemy Was wspierać w poszukiwaniach nowego zatrudnienia. Mamy nadzieję, że nasza pomoc okaże się skuteczna.

 

Dodaj komentarz