Kazimierska opowieść (2)

Archiwum fotograficzne kopalni Konin kryje wiele ciekawostek. Jedną z nich są zdjęcia pokazujące początki odkrywki Kazimierz. Pierwszą część już pokazaliśmy, oto druga porcja.

Za Zygmuntem Kowalczykiewiczem przypomnijmy, że „wkop odkrywki umiejscowiono w odległości 1,5 km od zabudowań Kazimierza Biskupiego, w południowo-wschodniej części pola węglowego, przy szosie wiodącej do Pątnowa. Miał on kształt prostokąta o wymiarach 500 x 600 m i był dostosowany do instalowania w nim przenośników taśmowych”.*

W kronice kopalni zanotowano, że 4 września 1963 roku w czasie robót przygotowawczych przed uruchomieniem odkrywki natrafiono na pozostałości budowli sakralnej z XVIII wieku. Znaleziono skorupy i naczynia, które mogły świadczyć o tym, że obiekt ten pełnił funkcję kaplicy cmentarnej. Zainteresowani odkryciem archeolodzy z Poznania rozpoczęli prace wykopaliskowe na sąsiednim wzgórzu (tak zwanym starostwie).
Inny zapisek podaje, że powstawanie odkrywki zainteresowało artystów – w lipcu 1963 roku grupa malarzy, członków Poznańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, przyjechała na teren kopalni w poszukiwaniu twórczej inspiracji i „dynamicznie zmieniający się pejzaż koniński” uznała za godny uwiecznienia.

W kolejnych latach, od 1963 do 1965, prowadzono rozbiórkę zabudowań kazimierskich w północnej części miejscowości. Jak pisze Zygmunt Kowalczykiewicz, „były to budynki parterowe, wzniesione z drewna, gliny i cegły. Duża część dachów kryta była strzechą słomianą. Na północnym skraju wsi, w parku, stał od 1905 r. dwukondygnacyjny klasycystyczny pałac. Zarówno on, jak i inne zabudowania dworskie stojące na terenie górniczym, zostały rozebrane jeszcze przed uruchomieniem odkrywki.
Projektując wkop udostępniający złoże zastanawiano się nad miejscem lokalizacji zwałowiska zewnętrznego. Po wielu rozważaniach za najwłaściwsze miejsce dla składowania nadkładu uznano grunty rolne leżące na zachód od Kazimierza Biskupiego, w pobliżu drogi wiodącej do Nieświastowa. Grunty na cele górnicze nabywano w miarę postępu robót”. *

Odkrywka została otwarta w październiku 1965 roku, węgiel z pola Kazimierz Południe był eksploatowany przez 32 lata.     eg

* Zygmunt Kowalczykiewicz, „Zaczęło się w Brzeźnie”, Konin 1995

Fot. archiwum

 

Dodaj komentarz