Spis a ochrona danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Głównego Urzędu Statystycznego z pytaniem dotyczącym pozyskiwania danych podczas trwającego obecnie narodowego spisu powszechnego.

Wystąpienie związane jest z wątpliwościami odnośnie podawania numeru PESEL przez osoby dokonujące tzw. samospisu internetowego. UODO zwrócił się do GUS, aby ten – jako administrator danych osobowych – zapewnił respondentom przejrzystość internetowego formularza spisowego poprzez wskazanie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. UODO nie kwestionuje istnienia tych podstaw, przyznaje jednak, że konstrukcja przepisów stanowiących podstawę do gromadzenia tych danych, może budzić wątpliwości respondentów dokonujących samospisu.

Wątpliwości te wynikają z obowiązywania dwóch ustaw. Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku nie wymienia numeru PESEL wśród zbieranych informacji. Z kolei ustawa o statystyce publicznej określa tę daną osobową jako konieczną do realizacji celu statystycznego. Ta sytuacja prowadzi do tworzenia interpretacji podważających podstawę prawną do pozyskiwania numerów PESEL przez GUS, co – zdaniem UODO – powinno być przedmiotem analizy przy pracach nad przyszłymi regulacjami spisowymi.

Urząd Ochrony Danych Osobowych podkreślił, że ważne jest, aby przy „pracach spisowych” działać z poszanowaniem zasad wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a więc dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Jak wskazuje motyw 39 ogólnego rozporządzenia: Zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem.

Prezes GUS w odpowiedzi na wystąpienie poinformował, że w celu zapewnienia większej przejrzystości dotyczącej podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, w tym numerów PESEL, w klauzulach informacyjnych zostały uzupełnione zapisy określające podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.             IOD

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2071

 

Dodaj komentarz