Seniorzy podsumowali kadencję

Koło Seniora  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa  przy KWB Konin  zamknęło  czteroletnią kadencję.  Walne zebranie  sprawozdawczo – wyborcze  odbyło się  22 marca 2023 r.  Uczestniczyło  w nim 80 osób.

Przewodniczący zebrania  Stanisław Jarecki  przedstawił  porządek obrad  i  przypomniał  zasady ordynacji wyborczej.  Prezes  Mirosław Zajączkowski  złożył  sprawozdanie  z działalności koła  za lata 2019-2023,  a  wiceprezes  Jacek Butkiewicz  przedstawił  wyniki finansowe organizacji.  Pracę  komisji rewizyjnej  podsumował  jej przewodniczący  Zygmunt Urbaniak.

Zebrani pozytywnie  ocenili  działalność zarządu  i  na wniosek  komisji rewizyjnej  udzielono absolutorium  ustępującemu  zarządowi VII kadencji,  a po krótkiej dyskusji  przystąpiono  do wyboru nowych władz.

Na prezesa koła  ponownie  wybrano  Mirosława Zajączkowskiego.  Członkami  zarządu zostali:  Zbigniew Bajcar,  Jacek Butkiewicz,  Janusz Ganowicz,  Franciszek Hoch,  Marek Maniak,  Józef Niestatek,  Maria Pieczyńska  i  Paweł Pieczyński.

Wybrana została  również komisja rewizyjna  w składzie:  Zygmunt Urbaniak,  Ryszard Czerwczak  i  Andrzej Kołodziejski.

Delegatami na zgromadzenie  Oddziału  Poznańsko-Konińskiego  SITG  zostali:  Mirosław Zajączkowski,  Zbigniew Bajcar,  Jacek Butkiewicz,  Janusz Ganowicz,  Franciszek Hoch,  Krzysztof Kubajewski,  Marek Maniak  oraz  Maria Pieczyńska.

Komisja  uchwał  i  wniosków  przedstawiła projekt  uchwały walnego zebrania,  która została  przyjęta jednogłośnie.      M.M.

Fot. Koło Seniora

Dodaj komentarz