Wyborczy rok SITG  

Rok 202 3 to dla  Stowarzyszenia  Inżynierów i  Techników  Górnictwa  czas wyborów.  Odbywają się  one w pierwszej kolejności  w kołach zakładowych,  a następnie  w oddziałach  podczas walnych  zgromadzeń delegatów.  Zwieńczeniem jest  walny zjazd,  na którym delegaci  wybierają  władze stowarzyszenia  na szczeblu krajowym  –  zarząd główny i radę krajową.

W ostatnim dniu  marca odbyło się  Walne Zebranie  Delegatów  Koła Zakładowego  SITG  przy PAK KWB Konin.  Prezes koła  kol. Grzegorz Witkowski  złożył sprawozdanie  z działalności zarządu  w kadencji 2019-2023.  Sprawozdanie  komisji rewizyjnej  przedstawiła  kol. Bernarda Skoczeń-Sieńkowska.  Działalność władz  koła  została  oceniona pozytywnie,  delegaci udzielili  absolutorium ustępującemu zarządowi.

Następnie  przeprowadzono  wybory nowych  władz  koła zakładowego.  W związku  ze zmianami  organizacyjnymi w kopalni,  zdecydowano  o przeorganizowaniu  struktury.  Członkowie koła  pracują w różnych lokalizacjach  i w różnych  spółkach  Grupy Kapitałowej ZE PAK.  Dostosowując się do tych realiów utworzono  cztery grupy:  dwie w kopalni  oraz po jednej  w ZE PAK  i spółce  PAK Górnictwo.  Zmniejszono także  ilość członków zarządu,  co powinno  wpłynąć na jego  wydajniejszą pracę.

Nowym prezesem  koła został  Grzegorz Przebieracz,  a wiceprezesem  Grzegorz Korczakowski.  Funkcję sekretarza  powierzono  Iwonie Gołębiowskiej,  a skarbnika  Renacie Degórskiej.  Wybrano także  trzech członków zarządu,  są nimi:  Szymon Ratajewski,  Krzysztof Wędrychowski  i  Adam Roszak.   W skład komisji  rewizyjnej weszli:   Bernarda  Skoczeń-Sieńkowska  i Jacek Stasiński.

Walne Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  Poznańsko – Konińskiego SITG  zorganizowane zostało  19 maja.  Oddział składa się  z siedmiu  kół zakładowych  działających  na terenie Wielkopolski,  Kujaw  oraz woj. lubuskiego.  Na zgromadzenie  przybyło 29 delegatów  oraz  honorowi prezesi oddziału,  honorowy członek oddziału  i   ustępujące władze.  Prezes  Oddziału  Poznańsko – Konińskiego SITG  Radosław Łukasiewicz  złożył sprawozdanie  z działalności  zarządu  w kadencji 2019-2023,  a przewodniczący  komisji rewizyjnej  Krzysztof Przybylski  przedstawił  sprawozdanie finansowe.  Delegaci udzielili  absolutorium  ustępującemu zarządowi,  po czym  dokonano  wyboru  nowych władz.

Na prezesa  ponownie  wybrano  Radosława Łukasiewicza.  W skład  zarządu weszło  również siedmiu wiceprezesów,  którzy kierują  działalnością  kół zakładowych:  Grzegorz Przebieracz  (PAK KWB Konin),  Mirosław Zajączkowski  (Koło Seniora przy PAK KWB Konin),   Bogdan Wojtkowski  (PAK KWB Adamów),   Grzegorz Bartłomiejczak  (Kopalnia Soli Kłodawa),  Hubert Włodarski  (ZG Kujawy – Lafarge),   Robert Nowak  (OUG Poznań)  i  Jerzy Jarosz  (KWB Sieniawa).  Skład zarządu  uzupełniono o skarbnika,  którym ponownie  została  Iwona Gołębiowska  oraz  o sekretarza  –  tę funkcję  powierzono  Renacie Degórskiej.    Do komisji rewizyjnej wybrano:  Marię Pieczyńską  (Koło Seniora przy PAK KWB Konin),  Beatę Hejnę  (KS Kłodawa),   Grzegorza Witkowskiego  (PAK KWB Konin)  i  Andrzeja Białczaka  (PAK KWB Adamów).     rd

Fot. Grzegorz Przebieracz

1 – Prezes Oddziału Poznańsko – Konińskiego SITG Radosław Łukasiewicz oraz prezesi kół zakładowych

2 – Uczestnicy walnego zgromadzenia delegatów oddziału

 

Dodaj komentarz