Woda dla Wierzbinka

Odbudowa zasobów wodnych zlewni Noteci jest przedmiotem trójstronnego porozumienia  pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ZE PAK S.A. oraz gminą Wierzbinek. List intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji tej inwestycji został podpisany 14 grudnia 2023 roku.

Celem porozumienia jest odbudowa zasobów wodnych i poprawa stanu hydrologicznego w zlewni górnej Noteci i Kanału Grójeckiego, a także zasilenie w wodę jeziora Zakrzewek i szybsze wypełnienie zbiornika po odkrywce Lubstów. Aby to osiągnąć, sygnatariusze zadeklarowali wspólne działania, w tym pozyskanie wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz środków krajowych.

Do odbudowy zasobów wodnych wspomnianych obszarów zostaną wykorzystane wody z odwodnienia odkrywki Tomisławice i wody rzeki Pichny. Wykonanie systemu przerzutu tych wód obejmuje między innymi budowę pompowni na Pichnie, łącznika między korytami Pichny i Noteci oraz doprowadzenia wód z łącznika do jeziora Zakrzewek. Realizacja tego zadania jest planowana na lata 2023-2025.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 mln zł, z czego 2,8 mln zostanie sfinansowane z funduszów unijnych i krajowych, a 1,2 mln ze środków własnych. ZE PAK zadeklarował przeznaczenie na ten cel 800 tys. zł, a gmina Wierzbinek i PGW WP po 200 tys. zł.

ZE PAK zobowiązał się także do sporządzenia dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych zgód oraz wykonania podziału geodezyjnego gruntu. Gmina Wierzbinek przekaże teren pod projektowane obiekty oraz udzieli pomocy przy uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, a PGW Wody Polskie będzie koordynować projekt od strony technicznej i finansowej, a później eksploatować powstałe obiekty hydrotechniczne.

Strony zadeklarowały wzajemne informowanie się o postępach prac w ramach projektu. W imieniu sygnatariuszy dokument podpisali: dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Bogumił Nowak, prezes ZE PAK Piotr Woźny oraz wójt Wierzbinka Paweł Szczepankiewicz.

Fot. Adam Jaroński

Dodaj komentarz