Przebudowa drogi

Przesuwanie się odkrywki Jóźwin w kierunku wschodnim wiąże się z koniecznością przerwania drogi powiatowej 3180P w pobliżu miejscowości Roztoka i Kaliska. – Przy planowanej przebudowie 4-kilometrowego odcinka wpięcie w drogę 3180P będzie następowało w miejscowości Wielkopole. W związku z tym ruch, który do tej pory był skierowany bezpośrednio na drogę wojewódzką nr 263 w Roztoce, obciąży drogę powiatową 3186P Sławoszewek – Wielkopole. Zatem w Wielkopolu skumulują się dwa natężenia ruchu: od strony Ostrowąża i od strony Wilczyna. Dlatego, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez kopalnię i starostwo powiatowe w Koninie, należało poprawić parametry odcinka drogi 3186P od Wielkopola do Sławoszewka – wyjaśnia inż. Grzegorz Maciejewski, inspektor inwestycji drogowych działu IB.

Odcinek tej drogi, o długości 2,8 km, został niedawno kompleksowo wyremontowany. Jezdnię poszerzono z 5 m do 6 m, położono nową wzmocnioną nawierzchnię. Dodatkowo w miejscowości Sławoszewek na odcinku 900 m wykonano przekrój uliczny, po jednej stronie położono chodnik, po drugiej ścieżkę pieszo-rowerową, poza tym w całym Sławoszewku zainstalowano oświetlenie uliczne, została tam także wykonana kanalizacja deszczowa. Na pozostałym odcinku zmodernizowanej drogi odtworzono rowy oraz wykonano zjazdy na poszczególne nieruchomości, powstały także zatoki autobusowe i wiaty przystankowe.

Stary obiekt drogowy miał szerokość jezdni 5 m, nawierzchnia była w złym stanie technicznym, posiadała liczne wyboje, połamane krawędzie jezdni, skoleinowania, brak było także skutecznego odwodnienia, rowy nie miały odpływu, a Sławoszewek od lat borykał się z problemem odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych. Pobocza były gruntowe, nie było chodnika, a oświetlenie było usytuowane na istniejących slupach energetycznych w ilości 11 punktów świetlnych na całym odcinku drogi. Efekt prac modernizacyjnych jest, jak sądzę, bardzo dobry – dodaje inż. Maciejewski. Przebudowane zostały także wszystkie skrzyżowania z drogami gminnymi, w Sławoszewku wykonano też automatycznie sterowaną przepompownię wód deszczowych.

Inwestorem przedsięwzięcia był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, natomiast kopalnia sfinansowała przebudowę. Prace modernizacyjne trwały od czerwca do końca listopada, od połowy grudnia z drogi można korzystać.

Drugim etapem działań związanych z przerwaniem drogi powiatowej 3180P jest przebudowa tej trasy na odcinku Kaliska – Wielkopole. Ta inwestycja ma zostać zrealizowana w bieżącym roku.
Zgodnie z porozumieniem, podpisanym 29 grudnia 2015 r. przez kopalnię i powiat koniński, przebudowa drogi powiatowej 3180P nastąpi w dwóch etapach. Pierwszy to odcinek Kaliska – Gogolina liczący 1 260 m, a następny to odcinek Gogolina – Wielkopole o długości 3 140 m.

Wartość tej inwestycji została oszacowana na 11 700 tys. zł (nie licząc kosztów nabycia gruntów pod nową drogę, które już w znacznej części zostały przez kopalnię poniesione). Jest to kwota bardzo zbliżona do pierwotnie przewidzianej w ugodzie z listopada 2014 roku; ustalono, że to jest maksymalne zobowiązanie kopalni z tego tytułu. Uzgodniona kwota zostanie zapłacona w kwartalnych ratach, z których ostatnia zostanie przekazana do 15 grudnia 2016 r.

W porozumieniu przyjęto, że wzdłuż projektowanego nowego odcinka drogi nie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, której nie zawiera także likwidowany przez kopalnię odcinek. Jeśli jednak sama droga zostanie wykonana taniej, to pozostałe środki będzie można wykorzystać na budowę ścieżki.

Przerwanie odcinka drogi 3180P na wysokości Roztoka – Kaliska zostanie zatem zrekompensowane powstaniem ciągu komunikacyjnego o długości 7 km; tyle mają w sumie nowa obwodnica oraz zmodernizowany odcinek Sławoszewek – Wielkopole.

Kopalnia Konin stara się maksymalnie zmniejszyć niedogodności związane z przebudową drogi, dowodem na to jest przygotowanie tymczasowego objazdu dla samochodów osobowych na odcinku drogi gminnej Gogolina – Sławoszewek. Odcinek ten zostanie poszerzony do szerokości 5 m i do czasu wykonania nowej drogi kopalnia będzie go utrzymywać w odpowiednim stanie. Dzięki temu okoliczni mieszkańcy będą mogli korzystać z trasy alternatywnej.
Zdjęcia przedstawiają zmodernizowany odcinek drogi Sławoszewek – Wielkopole.        eg

Dodaj komentarz