Tak było

Dwadzieścia lat to sporo, mogą zajść w tym czasie ogromne zmiany. Kopalnia Konin przed dwudziestu laty też funkcjonowała nieco inaczej niż dziś. Była jeszcze przedsiębiorstwem państwowym, kierowanym przez dyrekcję, istniała Rada Pracownicza, a raz na 12 miesięcy działalność kopalni oceniało zebranie delegatów załogi.

Pod koniec kwietnia 1997 odbyło się III zebranie delegatów, podsumowujące poprzedni rok. A był on, jak powiedział dyrektor Bronisław Włodarczyk, najtrudniejszy od czasu transformacji w 1989. KWB Konin uzyskała mniej korzystne wyniki produkcyjne, a zatem i ekonomiczne. Przyczyną był znacznie słabszy odbiór węgla przez energetykę oraz spadek popytu na węgiel sortowany i brykiety. W 1996 roku kopalnia wydobyła 13 050 tys. ton węgla, wykonując plan w 98,6 %. Zdjęto 70 100 tys. m3 nadkładu (106,2 % planu).
Częściową rekompensatą za straty wynikłe ze słabego odbioru była wyższa cena uzyskana dzięki znacznie lepszym niż zakładano parametrom jakościowym surowca – wartość opałowa węgla energetycznego wyniosła 2227 kcal/kg i była jedną z najwyższych w historii kopalni. W 1996 roku wyprodukowano 92 600 ton brykietów, z czego 48 200 ton zostało wyeksportowane do Niemiec.

Na odkrywce Pątnów została wycofana z eksploatacji koparka SchRs 800/II, która po przebudowie miała zacząć pracę na Lubstowie. Ponieważ dobiegało końca zdejmowanie nadkładu na Pątnowie, przeprowadzono na tej odkrywce zmiany organizacyjne tak, by ludzie zostali płynnie przemieszczeni na odkrywkę Jóźwin II B, bez redukcji zatrudnienia. W kopalni pracowało wówczas 7 300 osób.

Zebranie delegatów podsumowało także działalność Rady Pracowniczej. Jej przewodniczący Tomasz Garbaciak powiedział: Jedną z trudnych decyzji było podjęcie uchwały o zaprzestaniu finansowania Klubu Sportowego „Górnik”. Przez 50 lat był to nasz klub, teraz jest inaczej, to koszt przemian, jakie dokonują się w kraju. Sporo czasu poświęciliśmy odkrywce Pątnów, ponieważ jej likwidacja ma być wzorem, aby żaden pracownik nie został zapomniany podczas tego procesu. Rada Pracownicza wystąpiła też do prezesa ZE PAK z propozycją spotkania, efektem tych ponagleń było popisanie umowy na dostawy węgla do 2020 roku. Wnikliwie została zlustrowana gospodarka remontowa, wydaliśmy opinię o zmianach w strukturze organizacyjnej KWB Konin, które mają usprawnić pracę w naszym przedsiębiorstwie.    e

Na zdjęciach konińskie odkrywki w tamtym czasie:
1. Zwałowarka A2RsB 8800 na odkrywce Pątnów
2. Pątnowska koparka węglowa Rs 560
3.Zrekultywowane zwałowisko wewnętrzne Pątnowa: pola uprawne i droga, z prawej glina przygotowana dla cegielni Honoratka
4. Zwałowarka A2RsB 5000 na odkrywce Jóźwin

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz