„Solidarność” dwukopalniana

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego to nowa nazwa organizacji związkowej kopalń Konin i Adamów.

Dlaczego powstała jedna organizacja dla dwu kopalń wyjaśnia jej wiceprzewodniczący Grzegorz Jurczak: Po powstaniu spółek Energoinwest Serwis i Elpak Serwis oraz przekazaniu do nich pracowników obu kopalń, związki zawodowe objęły spółki swoją działalnością. W statucie „Solidarności” jako związku ogólnokrajowego jest zapis stanowiący, że w jednym zakładzie pracy nie mogą działać dwie tożsame organizacje.  A tak było u nas. Taka sytuacja była tolerowana przez pracodawców ze względu na dużą odległość między Turkiem a Koninem. Jednak na początku lutego firma EIS wystąpiła do Zarządu Regionu z pytaniem, która z dwóch organizacji reprezentuje członków „Solidarności” będących pracownikami spółki? Zgodnie z prawem mieliśmy 30 dni na odpowiedź. Żeby zmieścić się w tym terminie jedyne wyjście było takie: organizacja w kopalni Konin jako większa przejmuje „Solidarność” kopalni Adamów. Łączymy się w jedną całość i „Solidarność” w Koninie otrzymuje nazwę Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego, natomiast MOZ turkowski otrzymuje status organizacji podzakładowej i nazwę Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” PAK KWB Adamów S.A. w Turku. Zgodnie z porozumieniem po połączeniu organizacje pozostają w rozdzielności majątkowej i każda zatrzymuje swoich członków związku.

Przewodniczącym organizacji międzyzakładowej został Grzegorz Matuszak, a wiceprzewodniczącymi Grzegorz Jurczak z Konina i Andrzej Filipak z Adamowa, który pełni funkcję przewodniczącego organizacji podzakładowej. Zarządy pozostały w dotychczasowym składzie. Połączyły się natomiast komisje zakładowe i prezydia oraz komisje rewizyjne, które kontrolują wspólne działania.
Przedstawicieli związku do rozmów z pracodawcą deleguje organizacja międzyzakładowa. Struktury ponadzakładowe pozostają bez zmian, czyli delegaci na walne zebrania Zarządu Regionu oraz przedstawiciele w Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego są ci sami. Natomiast w strukturach kopalnianych (walne zebranie delegatów) koledzy z Adamowa muszą się dopasować do klucza konińskiego, zgodnie z którym jeden delegat przypada na 25 członków związku (zamiast, jak w Adamowie, jednego na pięciu). Oznacza to, że trzeba przeprowadzić wybory. Jest to jednostkowy przypadek, bo generalnie przyjęte rozwiązanie pozwoliło uniknąć wyborów w połowie kadencji.
Porozumienie dotyczące połączenia zostało podpisane 1 marca, a 8 marca nastąpiła rejestracja nowych organizacji. Zarząd Regionu poinformował o tym fakcie wszystkie spółki grupy kapitałowej, w których połączone organizacje prowadzą działalność.
Mieliśmy pierwsze spotkanie, na którym podjęto uchwały o połączeniu komisji zakładowych w jedną, połączeniu komisji rewizyjnych oraz prezydium. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze, życzyliśmy sobie pomyślności w dalszej pracy – dodał Grzegorz Jurczak.   eg

Na pierwszym zdjęciu od lewej: wiceprzewodniczący „Solidarności” w Turku Andrzej Kałużny i szefowie OM NSZZ „Solidarność” GWB ZK-T – wiceprzewodniczący Grzegorz Jurczak, przewodniczący Grzegorz Matuszak i wiceprzewodniczący Andrzej Filipak.
Na sali – członkowie połączonej komisji zakładowej i rewizyjnej.

Dodaj komentarz