Priorytet: załoga

W 2017 roku Społeczna Inspekcja Pracy w PAK KWB Konin działała zgodnie z przyjętym harmonogramem. W większości spółek nowi pracodawcy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi wyrazili zgodę na to, by społeczni inspektorzy do kolejnych wyborów pełnili swoje funkcje, a także uczestniczyli w spotkaniach SIP kopalni Konin.

Podobnie jak w latach ubiegłych wspólnie z działem DBH oraz służbami BHP spółek przeprowadzaliśmy systematyczne kontrole oraz uczestniczyliśmy w odbiorach technicznych maszyn podstawowych, dróg i obiektów budowlanych. Byliśmy obecni podczas kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i Okręgowy Urząd Górniczy.

Jednym z zadań SIP i DBH jest wybór odpowiedniej odzieży roboczej i środków higienicznych. Najczęściej wskazówkami do działania są dla nas praktyczne uwagi zgłaszane przez pracowników. Przykładem może być wyposażenie osób pracujących na otwartej przestrzeni (obchodowych przenośników oraz brygad remontowo-przesuwkowych) w stuptuty oraz zestawy przeciwdeszczowe. Dla poprawy warunków higienicznych podjęliśmy starania zamiany pasty, którą pracownicy otrzymują do mycia rąk, na automaty z pastą w miejscach pracy. Testy w pełni zadawalały pracowników, poparcie wyraziły również związki zawodowe i pracodawca, lecz nie udało się wprowadzić programu wymiany, ponieważ musi on objąć także spółkę PAK Górnictwo, gdyż łaźni używamy wspólnie. Program testu rozszerzyliśmy na maszyny podstawowe oddziału JG-3 oraz część łaźni, mamy nadzieję, że w przyszłym roku program wdrożymy już w całości.

Nadal na bieżąco kontrolujemy przyznawanie i wydawanie bonów żywieniowych, współpracujemy z pracownikami i dozorem oddziału w usuwaniu niedociągnięć.

Wiele działań podejmowanych przez SIP powtarza się co roku, ponieważ podczas kontroli stanowisk pracy oraz cyklicznych kontroli przeprowadzanych razem ze służbami DBH pojawiają się podobne sprawy. Wyliczałem je wielokrotnie, więc tylko przypomnę, że są to m. in. naprawy i uzupełnienia wyposażenia maszyn podstawowych, łaźni i pomieszczeń socjalnych, a także remonty kabin kolejnych maszyn podstawowych i remonty schronisk obchodowych.

Nadal problem stanowią minimalne obłożenia maszyn podstawowych, systematycznie zgłaszamy dyrekcji uwagi, starając się, by braki osobowe były uzupełniane.

W 2017 roku w kopalni Konin wydarzyło się 5 wypadków przy pracy, a w spółkach pracujących w ruchu zakładu górniczego 4 wypadki.

W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w programie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w pracy, podjęliśmy także problem mobbingu. Z tą tematyką zapoznani zostali społeczni inspektorzy pracy, a następnie wszyscy kierownicy. Dzięki takim działaniom można podnieść bezpieczeństwo i wyeliminować zagrożenia w przyszłości.

Należy podkreślić, że dział DBH bardzo się angażuje we współpracę z SIP, pomagając nam w interwencjach i kontrolach, dzieląc się swą wiedzą i doświadczeniem. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że wspólne działania zawsze dają lepsze efekty. Szczególnie współpraca z inż. Jarosławem Balcerzakiem wnosi bardzo wiele pozytywnych skutków, razem udaje nam się przeforsować bardzo dużo spraw, które służą poprawie bezpiecznych warunków pracy i wprowadzeniu nowych rozwiązań.

Zachęcam wszystkim pracowników do zgłaszania nam uwag, wszelkich zauważonych niedociągnięć i kłopotów. Postaramy się na nie zareagować.

Wiesław Kwiatkowski 
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy 
Tel. kontaktowy 67-52 lub 603 115 268

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz