Noteć monitorowana i konserwowana

Rzeka Noteć, do której odprowadzane są wody z odwodnienia odkrywki Tomisławice, jest pod stałą obserwacją służb PAK KWB Konin.

Kopalnia zobowiązana jest do partycypacji w kosztach utrzymania oraz gruntowej konserwacji Noteci na odcinku od ujścia do Kanału Ślesińskiego (km 326+440) do ujścia Dopływu z Zielonki (km 344+680); taki obowiązek nakładają pozwolenia wodnoprawne. Na terenie gminy Wierzbinek rzeka jest nie tylko monitorowana – w ostatnim czasie prowadzone są tam prace konserwacyjne na dwóch odcinkach.

Pierwszy odcinek o długości 1,5 km znajduje się w rejonie kładki w Koszewie, natomiast drugi, mający około 4 km, obejmuje część Noteci od drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowości Łysek do ujścia Dopływu z Zielonki. W obu przypadkach prace polegają na odmuleniu i pogłębieniu koryta na głębokość 30 cm, a także usunięciu konarów i gałęzi drzew leżących w korycie rzeki.
Prace konserwacyjne na pierwszym odcinku wykonała na zlecenie kopalni firma River Brothers, między innymi przy wykorzystaniu refulera. Roboty te zostały zakończone w grudniu 2017 roku.

Nadal trwają natomiast prace na drugim odcinku, prowadzi je spółka PAK Górnictwo. Ze względu na wysoki poziom wody utrzymujący się ostatnio w Noteci, a co za tym idzie utrudniony dostęp do koryta rzeki, nie wszystkie roboty można obecnie wykonać. Przewiduje się, że zostaną one zakończone w kwietniu br.

***
W ostatnich dniach listopada ekolodzy zorganizowali wizję lokalną w rejonie Noteci Wschodniej i stwierdzili, że część koryta rzeki wyschła na odcinku 6 km (od km 332+100 do km 338+500). Winą za ten stan obarczyli kopalnię.

Zarzuty te nie znajdują potwierdzenia. Z obserwacji prowadzonych na bieżąco przez pracowników Działu Ochrony Środowiska wynika, że w listopadzie woda płynęła na całym odcinku Noteci Wschodniej. Widać to zresztą na zdjęciach zrobionych w listopadzie i grudniu.
Co więcej, w ostatnim czasie stan wody w tym cieku jest nawet wyższy od przeciętnego, a wokół koryta powstały rozlewiska. Niewątpliwie decydujący wpływ na poziom wody w rzece mają opady, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy były dość intensywne. Przy okazji, dzięki obfitości wody w Noteci można, poprzez ujęcie kopalniane, zasilać także zbiornik powstający po odkrywce Lubstów, co wpłynie na szybsze zakończenie rekultywacji tego akwenu.           ak, eg

Fot. Aleksandra Krokos
1 – 2 Konserwację Noteci w rejonie kładki w Koszewie prowadziła firma River Brothers
3    W okolicach Łyska prace wykonuje PAK Górnictwo
4 – 6  Rzeka Noteć (4) w pobliżu Rybna (5) i w rejonie Łyska (6)
7   Rozlewisko Noteci
8   Zbiornik Lubstów

 

Dodaj komentarz