Hydrogeologia w praktyce

„Hydrogeologia w praktyce – Praktyka w hydrogeologii” to temat konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w Wałbrzychu w dniach 20-22 maja przez Poltegor Instytut. Patronat nad konferencją objął minister energii, główny geolog kraju oraz prezes WUG.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zakładów górniczych (także z kopalń Konin i Adamów) oraz uczelni: Politechniki Wrocławskiej i Śląskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz AGH. Zakres prezentowanych tematów był szeroki, a dyskusje koncentrowały się wokół skuteczności ograniczania dopływu wód do kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz osiągania celów środowiskowych w aspekcie prowadzenia odwodnień górniczych.

Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego mgr inż. Mariusz Dziamara przedstawił referat, który przygotował wspólnie ze Sławomirem Kaczkowskim, na temat rozpoznania warunków hydrogeologicznych na etapie eksploatacji złoża w kontekście rozbudowy systemu odwadniania złóż w PAK KWB Adamów i Konin.
Główny system odwadniania naszych złóż składa się z odwodnienia głębinowego i powierzchniowego. To jest stały element. Ale zmienność budowy geologicznej i przemieszczanie się odkrywek wpływa na konieczność modyfikacji systemu. Studnie są zagęszczane i pogłębiane, wykonywane są dodatkowe rowy odwodnieniowe, służba geologiczna musi działać elastycznie i dostosowywać system do zmieniających się warunków. Podstawą jest rozpoznanie zawarte w dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej, które następnie służy do wykonania modeli filtracji wód podziemnych. Po analizie powyższych informacji i dokumentów widzimy, że w danym rejonie może wystąpić zmienność budowy geologicznej czy większy dopływ wód do wyrobiska i musimy to uwzględnić przy rozbudowie systemu odwadniania. Oprócz tego w trakcie prowadzenia eksploatacji wykonujemy dodatkowe wiercenia, a każdy otwór złożowy, każde dodatkowe rozpoznanie powoduje, że mamy do dyspozycji więcej informacji i możemy w razie potrzeby podejmować stosowne działania. Nie bez znaczenia jest również kwestia doświadczeń, które się zdobywa z roku na rok prowadząc eksploatację – mówi Mariusz Dziamara.
W swoim referacie autorzy podali przykłady występowania zmiennych warunków hydrogeologicznych w naszych odkrywkach oraz zastosowane sposoby rozbudowy systemów odwadniania.

Ciekawy temat podjęli koledzy z PGE GiEK, którzy omówili system MineScape, stosowany w KWB Bełchatów, umożliwiający modelowanie warunków hydrogeologicznych. Razem z jednolitą bazą danych geologicznych system ten umożliwia analizę setek pomiarów i obserwacji dokonywanych raz na miesiąc. Pozwala to na bieżąco kontrolować stan wyrobisk górniczych i lokalizować rejony wymagające intensyfikacji odwodnienia.

Przedstawiciele naszych kopalń zwrócili także uwagę na wystąpienie prof. Jana Przybyłka z UAM w Poznaniu, który odniósł się do problemów odwadniania złóż węgla brunatnego w Wielkopolsce przypominając, że działalność górnicza trwa tu od lat 1960. Nawiązał do eksploatacji złoża Adamów i Koźmin właśnie z uwagi na zmienność budowy i warunków hydrogeologicznych, omówił też odkrywki Tomisławice i Jóźwin oraz planowaną odkrywkę Ościsłowo. Jego zdaniem należy szukać odpowiedzi na pytanie, jak prowadzić skuteczne zabiegi techniczne, ograniczające nadmierny rozwój lejów odwodnienia górniczego, zwłaszcza na obszary Natura 2000.

Była to druga konferencja poświęcona hydrogeologii, organizatorzy już planują następną, której gospodarzem ma być Główny Instytut Górnictwa.      g

 

Dodaj komentarz