Wspólne wybory SIP

Zakończyła się kadencja społecznych inspektorów pracy w PAK KWB Konin oraz PAK Górnictwo. Organizacje związkowe, które zgodnie z regulaminem zarządzają wybory, postanowiły przeprowadzić je wspólnie. Działające w każdej z firm międzyzwiązkowe komisje wyborcze przyjęły równoległy terminarz wyborów oraz utworzyły 12 wspólnych komisji obwodowych.

Liczbę inspektorów SIP na daną kadencję ustalają organizacje związkowe – w tym roku pracownicy PAK KWB Konin wybiorą 11 inspektorów, a pracownicy PAK Górnictwo – 23. Kadencja SIP trwa cztery lata.

Wybory odbędą się 26 kwietnia br. Kandydatów można zgłaszać do 15 marca br. Prawo zgłaszania kandydatów mają zarządy związków zawodowych, regulamin dopuszcza także start kandydata niezależnego.

Kandydat na zakładowego społecznego inspektora pracy powinien mieć co najmniej pięcioletni staż pracy w branży i przynajmniej dwuletni staż w swoim zakładzie, a społeczny inspektor pracy odpowiednio dwuletni i roczny staż. Przy obliczaniu stażu bierze się pod uwagę pracę w kopalni Konin, kopalni Adamów i PAK Górnictwo oraz innych spółkach, jak EL PAK Serwis, Energoinwest Serwis, Eko Surowce czy Aquakon. W wyborach nie mogą kandydować pracownicy zajmujący stanowisko kierownicze, podległe kierownikowi zakładu.

Inspektorów SIP wybierają pracownicy obu spółek w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. ZSIP i jego zastępcę wybierają spośród siebie wydziałowi społeczni inspektorzy pracy.
Czynne prawo wyborcze ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pracownik głosuje tylko osobiście w odpowiednim okręgu wyborczym. Wyniki wyborów są ważne bez względu na frekwencję.

Regulamin wraz z wykazem okręgów wyborczych, formularze zgłoszenia kandydata oraz komunikaty komisji wyborczych zostały zamieszczone w intranecie.     eg

 

Dodaj komentarz