Wstrzymanie odkrywki Adamów

Zarząd PAK KWB Adamów podjął decyzję o wstrzymaniu funkcjonowania odkrywki. Poinformował także o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które dotkną pracowników kopalni oraz spółki PAK Górnictwo. Uchwały w tej sprawie podjęły 18 maja br. zarządy obu spółek.

Do tak drastycznego postępowania zmusiły nas nasilające się niekorzystne zjawiska ekonomiczne oraz wydarzenia ostatnich miesięcy. Od kilku lat sytuacja na rynku energii jest coraz trudniejsza, a produkcja energii opartej na węglu coraz mniej opłacalna. Najbardziej dotkliwie nasza branża odczuła spadek cen energii produkowanej z węgla przy jednoczesnym zdecydowanym wzroście kosztów wytwarzania. Dodatkowym utrudnieniem dla funkcjonowania branży jest spadające zapotrzebowanie na energię z węgla, którego miejsce zajmują odnawialne źródła energii i gaz – wyjaśnia prezes zarządu kopalni Paweł Markowski w liście skierowanym do załogi.

Plany dotyczące kopalni Adamów zakładały funkcjonowanie odkrywki do 2023 roku i wyeksploatowanie do końca zalegających tam 3 mln Mg węgla. Analizy ekonomiczne potwierdzały opłacalność tego zamierzenia w warunkach, jakie panowały przed epidemią, wówczas można byłoby utrzymać funkcjonowanie kopalni przez kilka kolejnych lat. W celu prowadzenia dalszej działalności wydobywczej zarząd spółki uzyskał przedłużenie koncesji na eksploatację złoża Adamów.
Jednak nowe okoliczności wymusiły ponowne przeanalizowanie kosztów wydobycia. – Dalsze funkcjonowanie odkrywki wymagałoby znacznych nakładów finansowych, rzędu 70 mln zł, na które spółki obecnie nie stać. Poza tym istnieje poważne ryzyko, że wydobyty surowiec nie zostałby sprzedany do elektrowni, w której zapotrzebowanie na węgiel gwałtownie spada. Takie okoliczności zmusiły zarząd do wstrzymania działalności odkrywki Adamów. Nie jest to jednoznaczne z zamknięciem zakładu górniczego, decyzja co do dalszego funkcjonowania zapadnie w późniejszym terminie – zaznaczył prezes Markowski.

W pierwszej kolejności wstrzymane zostanie zdejmowanie nadkładu i zwałowanie, a w drugim etapie wydobycie węgla. Konsekwencją tych działań będą zwolnienia grupowe, które zostaną przeprowadzone od 1 lipca do 31 października br. W PAK KWB Adamów obejmą one do 111 pracowników, a w spółce PAK Górnictwo maksymalnie 126 osób.

Zwracając się do pracowników obu spółek prezes Paweł Markowski napisał: Obecna sytuacja jest bardzo trudna również dla mnie. Podjęcie decyzji o zwolnieniach jest najbardziej nieprzyjemnym zadaniem dla przełożonego, zwłaszcza wówczas, gdy dotyczy nie pojedynczych osób, ale całej grupy pracowników. Niezmiernie mi przykro, że musiałem wypełnić ten obowiązek. Chciałbym podziękować Państwu, załodze Kopalni Adamów i spółki PAK Górnictwo, za dotychczasową pracę, wspaniałą postawę oraz cierpliwość i wyrozumiałość. W ciągu ostatniego roku podejmowaliśmy szereg działań mających na celu redukcję kosztów, co Państwo bezpośrednio odczuwali, odnosząc się do tych przedsięwzięć ze zrozumieniem.

Zarząd kopalni zadeklarował wszelką pomoc, aby ułatwić zwalnianym pracownikom odnalezienie się w nowej sytuacji życiowej i na rynku pracy. W tym celu przygotuje specjalny program osłonowy, zamierza także współdziałać z urzędami pracy w Turku i Koninie, aby wypracować skuteczny system wsparcia. Zostaną podjęte rozmowy z Agencją Rozwoju Regionalnego, aby pozyskać dla osób zwalnianych dodatkowe środki finansowe z funduszy unijnych. Na terenie kopalni utworzone zostaną punkty konsultacyjne, w których przedstawiciele urzędów pracy będą informować o ofertach zatrudnienia i programach pomocowych oraz doradzać w sprawach przekwalifikowania zawodowego. Zarząd wyraził nadzieję, że te działania pozwolą osobom zwalnianym znaleźć nowe miejsca pracy.     eg

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz