Wniosek o likwidację kopalni Adamów

Zarząd PAK KWB Adamów podjął 3 sierpnia br. uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki. Węgiel będzie wydobywany do końca roku, później majątek kopalni zostanie przygotowany do sprzedaży.

Zarząd PAK KWB Adamów wystąpił z wnioskiem do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji spółki oraz powołaniu zarządu kopalni do pełnienia funkcji likwidatorów.

Po zamknięciu elektrowni „Adamów” pod koniec 2017 roku działalność kopalni została wydłużona, węgiel zalegający w złożu był dostarczany do elektrowni „Pątnów”. Jednak zarząd spółki uznał, że bieżąca i przewidywana sytuacja na rynku energii nie pozwala na utrzymywanie obecnego potencjału wydobywczego. Jako główne czynniki wpływające na zmniejszającą się efektywność działalności wskazał malejące zużycie energii, zawężającą się różnicę pomiędzy ceną energii a ceną uprawnień do emisji CO2, dynamicznie wzrastający import energii oraz rosnącą konkurencyjność gazowych i odnawialnych źródeł energii. Istotny jest również koszt dostawy węgla, wyższy niż w przypadku dostaw z odkrywek eksploatowanych przez kopalnię Konin.

Wydobycie węgla przez PAK KWB Adamów będzie prowadzone do końca tego roku, wówczas wystąpią przesłanki do podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie o rozwiązaniu spółki. Z chwilą podjęcia takiej uchwały rozpocznie się proces likwidacji. Zostaną przeprowadzone wszystkie czynności wynikające z prawa geologicznego i górniczego (dotyczące np. dokumentacji geologicznej, planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego czy zrzeczenia się koncesji). Ważnym zadaniem będzie inwentaryzacja i przygotowanie do sprzedaży majątku spółki. Zakłada się, że nieruchomości kopalni Adamów w dużym zakresie mogą zostać wykorzystane na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz