Regulamin zwolnień grupowych

Prezes zarządu PAK KWB Konin ogłosił regulamin zwolnień grupowych w spółce. Dokument określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.

W regulaminie zaznaczono, że konieczność zwolnień grupowych wynika ze wstrzymania zdejmowania nadkładu i wydobycia węgla na odkrywce Drzewce oraz ograniczenia tych procesów na pozostałych odkrywkach w związku z ograniczeniem sprzedaży surowca do elektrowni, a tym samym likwidacją stanowisk pracy bezpośrednio i pośrednio związanych z produkcją.

W spółce pracuje obecnie 736 pracowników, zwolnienia dotyczyć będą 80 osób: 1 pracownika administracji, 4 pracowników służb technicznych, 4 pracowników dozoru ruchu oraz 71 pracowników obsługi maszyn podstawowych i urządzeń na odkrywce. Zwolnienia nie dotyczą osób, które zgodnie z ustawą podlegają ochronie w przypadku zwolnień grupowych.

Zwolnienia nastąpią w czasie od 1 do 30 września br. Wydanie regulaminu nie zwalnia pracodawcy z obowiązku indywidualnej konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę ze związkami zawodowymi.
Pracownicy objęci zwolnieniem będą dobierani przez przełożonych według następujących kryteriów: przydatność zawodowa na zajmowanym stanowisku, posiadanie prawa do świadczenia emerytalnego, posiadanie prawa do emerytury górniczej lub powszechnej, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, staż pracy – w pierwszej kolejności zwolnieniom podlegać będą pracownicy ze stażem poniżej 10 lat, w drugiej osoby pracujące 10-20 lat, w trzeciej pracownicy ze stażem powyżej 20 lat.

Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (jeżeli był zatrudniony krócej niż dwa lata), dwumiesięcznego (jeżeli pracował 2-8 lat), trzymiesięcznego wynagrodzenia (jeżeli był zatrudniony ponad 8 lat). Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Pracodawca dopuszcza możliwość rozwiązania umowy o pracę na zasadach porozumienia stron.

Tekst regulaminu został zamieszczony w intranecie.

 

Dodaj komentarz