Rezygnacja z Ościsłowa

Wczoraj Zespół Elektrowni PAK opublikował raport, w którym poinformował o rezygnacji z planów uruchomienia odkrywki Ościsłowo jako złoża perspektywicznego.

W dokumencie czytamy: Dotychczasowy zakładany model działalności przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację perspektywicznego złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo. Biorąc pod uwagę długość trwania procesu decyzyjnego w sprawie uzyskania koncesji dla złoża Ościsłowo, złożoność tego procesu oraz niepewność co do warunków funkcjonowania w długiej perspektywie, w otoczeniu zaostrzającej się europejskiej polityki klimatycznej i podwyższanych norm emisyjnych dla źródeł węglowych, jak również zamiar aktywnego ubiegania się przez Spółkę o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych funduszy UE dedykowanych dla regionów górniczych Europy biorących udział w procesie transformacji energetycznej, zdecydowano o nieuwzględnianiu tego złoża w bazowym scenariuszu funkcjonowania aktywów węglowych Grupy ZE PAK SA.
Kluczowymi dla podjęcia tej decyzji okolicznościami były czynniki zewnętrzne negatywnie oddziaływujące na zyskowność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, a w szczególności rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, którą to tendencję może wzmocnić zaproponowane przez Komisję Europejską w ubiegłym tygodniu podniesienie z 40% do 55% celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. Zasadniczy wpływ na tę decyzję ma również rosnący import energii elektrycznej, powodujący presję na poziom cen energii elektrycznej na hurtowym rynku energii w Polsce. Zgodnie z deklaracjami Polskich Sieci Elektroenergetyczne techniczna zdolność importu energii będzie przyrastać w kolejnych latach z uwagi na udział Polski w postępującej harmonizacji wspólnotowego rynku energii elektrycznej w ramach mechanizmu łączenia rynków (market coupling).

Oznacza to, że przy obecnie rozpatrywanym scenariuszu, z uwagi na zasobność złóż, skróceniu uległ okres eksploatacji elektrowni Pątnów I oraz elektrowni Pątnów II. Skrócenie okresu eksploatacji oznacza z jednej strony konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów, pomniejszających bieżące wyniki finansowe, jednak z drugiej strony w ocenie Spółki zmniejsza ekspozycję na różnego rodzaju ryzyka w coraz większym stopniu towarzyszące działalności wysokoemisyjnej, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Szybsze wygaszanie działalności węglowej pozwoli również Grupie w większym stopniu skoncentrować się na projektach w nowych obszarach działalności związanych z generacją energii w źródłach odnawialnych.

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz