Polska Grupa Energetyczna opublikowała nową strategię. Przedstawiła w niej plan transformacji oraz drogę do dekarbonizacji i neutralności klimatycznej.

Zgodnie z nową strategią PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Drogą do tego celu są inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową, a także dekarbonizacja portfela aktywów wytwórczych. Ponieważ obecnie w ponad 80 proc. jest on oparty na węglu kamiennym i brunatnym, dekarbonizacja będzie złożonym procesem, wymagającym kapitałochłonnych inwestycji, skoncentrowanych na wytwarzaniu wyłącznie w technologiach nisko i zeroemisyjnych.

PGE zamierza wzmocnić sektor odnawialnych źródeł wytwórczych oraz zastąpić paliwo węglowe gazowym w ciepłownictwie systemowym. Gaz ziemny jest paliwem przejściowym i jego wykorzystanie będzie możliwe jeszcze przez około 20 lat. Późniejsze inwestycje w tym obszarze będą zależały od tempa rozwoju alternatywnych technologii.

Jednocześnie do 2030 roku Grupa PGE zamierza wybudować 2,5 GW nowych mocy w morskich  elektrowniach wiatrowych, 3 GW  w  fotowoltaice  oraz  rozbudować  lądowe farmy wiatrowe  o co najmniej 1 GW.  Tym  wielkoskalowym projektom  będzie  towarzyszyć  program magazynowania  energii  na przynajmniej  0,8 GW,  co pozwoli  na bezpieczną  i elastyczną  pracę  systemu elektroenergetycznego.
Drugim  wsparciem  tych projektów  ma być  długoterminowa  współpraca z klientami:  zapewnienie im dostępu  do zielonej energii,  stwarzanie  korzystnych warunków  produkcji  energii  w mikroinstalacjach  oraz  propozycja  usług dystrybucyjnych,  umożliwiających  rozwój energetyki  rozproszonej  i magazynów energii.

Aspiracje PGE  zostały określone  w dwóch  horyzontach  czasowych.  Do 2030 roku  nastąpi zwiększenie  udziału  energetyki odnawialnej  do poziomu  50 proc.  oraz  zmniejszenie  emisji dwutlenku węgla o 85 proc.,  co oznacza  120 mln ton mniej emisji CO2.  W  tym czasie  na inwestycje  zostanie przeznaczonych  ponad 75 mld złotych.  Natomiast  do 2050 roku  PGE  zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną,  czyli  zero emisji  netto CO2  oraz  100  proc.  zielonej energii.

Tym działaniom będzie towarzyszyć budowa elastycznych mocy gazowych oraz komplementarny do OZE program budowy magazynów energii (800 MW do 2030 roku), które umożliwią elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i pozwolą na większe wykorzystanie mocy źródeł odnawialnych.
Plan zakłada także inwestycje w infrastrukturę sieciową; rozwój sieci dystrybucyjnej umożliwi integrację nowopowstających źródeł odnawialnych. Planowane są inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne opomiarowanie stanowiące elementy inteligentnej sieci.

Do realizacji tych ambitnych projektów konieczne jest wprowadzenie nowego modelu współpracy w grupie PGE, dostosowanie struktury zatrudnienia, wykorzystanie potencjału automatyzacji i cyfryzacji,  zoptymalizowanie  usług remontowych  i eksploatacyjnych.  W efekcie  tych działań  do 2025 roku  PGE  planuje  obniżyć koszty  stałe funkcjonowania  o co najmniej 15 proc.  a do  2030 roku o 25 proc. w stosunku do 2019 roku.
Grupa zamierza wykorzystać dostępne źródła finansowania z funduszy unijnych przeznaczonych na transformację energetyczną. Liczy na to, że pozyskane finansowanie pokryje 25 proc. potrzeb inwestycyjnych.

Na podst. CIRE

 

Dodaj komentarz