Po roku pandemii – raport ZE PAK

Z opublikowanego właśnie raportu Zespołu Elektrowni PAK wynika, że w 2020 roku spółka odnotowała 222,4 mln zł straty netto, wobec 445 mln zł straty w roku 2019. Przychody spadły o 23 proc. do 2,2 mld zł, natomiast zysk EBITDA zmniejszył się o 62 proc. do poziomu 147,7 mln zł.

Produkcja energii netto w elektrowniach ZE PAK była mniejsza się o 14 proc. i wyniosła 4,85 TWh. Wśród czynników, które miały na to wpływ, raport wskazuje m. in. ograniczenia nakładane na gospodarkę z powodu pandemii i wynikający z tego spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Pozostałe czynniki to pogarszająca się relacja cen sprzedaży energii do cen zakupu uprawnień do emisji CO2, rosnący import energii elektrycznej oraz wyższa produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Na wynik wpływ miało również wycofanie z eksploatacji dwóch bloków o mocy 200 MW każdy w elektrowni Pątnów I.

W liście skierowanym do akcjonariuszy prezes zarządu ZE PAK Piotr Woźny podkreślił, że ubiegły rok był przełomowy w historii firmy. – W ogłoszonych 1 października 2020 roku kierunkach nowej strategii ZE PAK jako pierwsza w Polsce spółka energetyczna produkująca energię elektryczną z węgla zapowiedział całkowite wycofanie się z wytwarzania energii z węgla do 2030 roku. Data ta nie została wybrana przypadkowo – jest ona zbieżna z datą graniczną wskazaną w Porozumieniu Paryskim jako data odejścia od wytwarzania energii z węgla przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.
Warto pamiętać, że ZE PAK systematycznie redukuje emisję CO2; na przestrzeni 6 lat redukcja emisji wynosi ponad 55%. Decyzja o wyjściu przez spółkę z produkcji energii elektrycznej z węgla umożliwiła władzom samorządowym Wielkopolski złożenie deklaracji o zamiarze osiągnięcia neutralności klimatycznej regionu w 2040 roku, tj. na 10 lat przed datą osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską. Nie ulega wątpliwości, że podanie konkretnej daty zakończenia produkcji energii elektrycznej z węgla przez ZE PAK oraz ogłoszenie planu neutralności klimatycznej Wielkopolski w roku 2040 znacząco zwiększa szanse spółki oraz regionu na pozyskanie środków unijnych wspierających transformację energetyczną ZE PAK oraz sprawiedliwą transformację Wielkopolski Wschodniej – czytamy w liście.

Prezes Woźny przypomniał również o powstaniu spółki PAK Polska Czysta Energia, w której skoncentrowane zostały zielone aktywa ZE PAK oraz te spółki grupy, które będą zaangażowane w jej transformację energetyczną. – W ramach wsparcia naszych pracowników razem ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w GK ZE PAK pracujemy nad kompleksowym programem wsparcia rekwalifikacji i pozyskania nowych miejsc pracy przez pracowników Grupy Kapitałowej, który to program zamierzamy wspólnie zgłosić do finansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
W tym roku będziemy kontynuować wszystkie opisane powyżej działania związane z realizacją nowych kierunków strategii ZE PAK. Potwierdzeniem jakości planowanych przez nas projektów inwestycyjnych związanych z budową wielkoskalowych źródeł OZE jest pozyskanie w I kwartale 2021 roku finansowania bankowego do kwoty 325 milionów PLN na realizację dwóch projektów – budowy kolejnego kotła biomasowego o mocy 50 MW w Elektrowni Konin oraz budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW w Brudzewie. Pracujemy nad uruchomieniem kolejnych projektów i będziemy koncentrować się na takim wykorzystaniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, aby stanowił on realne wsparcie dla naszych pracowników i przyczynił się do stworzenia nowych miejsc pracy w Wielkopolsce Wschodniej, które zastąpią miejsca pracy likwidowane w sektorze wydobywczym i energetyce węglowej – stwierdził prezes Piotr Woźny.

 

Dodaj komentarz