Zaszczepieni na imprezie

Czy  organizator  imprezy  może  żądać  od  jej  uczestników  informacji  o zaszczepieniu  przeciw  COVID-19? Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie. Okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać tylko z inicjatywy samej zainteresowanej osoby.

Wynika to z faktu, że informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych. Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne po spełnieniu przesłanek określonych m.in. w ustawie o RODO.
Przetwarzanie takich danych jest możliwe np. wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na interes publiczny, taki jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Od 6 maja br. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów ustanawiające ograniczenia związane ze stanem epidemii. Określa ono m.in. limity osób mogących uczestniczyć w różnych wydarzeniach. Zgodnie z tym dokumentem do wyznaczonego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Przepisy rozporządzenia nie regulują jednak możliwości żądania od osób uczestniczących w wydarzeniu udostępnienia informacji na temat ich szczepienia. Nie określają też, kto i na jakich zasadach oraz w jaki sposób może weryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciwko COVID-19. Nie przewidują również „konkretnych środków ochrony”.

Dlatego nie można uznać ich za podstawę uprawniającą do pozyskiwania od uczestników spotkania czy imprezy informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym organizator nie ma prawa żądać podania takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.
Pozyskanie informacji o zaszczepieniu może nastąpić tylko wtedy, gdy zainteresowana osoba wyrazi na to zgodę. Zgoda musi być dobrowolna, świadoma i konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie.

Poza tym organizator nie może nadmiarowo ingerować w prywatność osoby, np. poprzez utrwalanie okazanych dokumentów czy też zebranych oświadczeń woli. Brak jest bowiem podstaw także do dalszego przechowywania informacji o zaszczepieniu. Zatem gdy osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na dobrowolne okazanie certyfikatu szczepienia, to organizator może się z nim zapoznać i wpuścić tę osobę poza limitem, nie może natomiast tej informacji dalej przechowywać.

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina o tym, że przetwarzanie takich informacji powinno odbywać się z zachowaniem określonych prawem zasad. Zatem dane muszą być:
–   przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą,
–   zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
–   adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
–   przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
–   przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.      IOD

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2088

 

Dodaj komentarz