Warenka pod opieką św. Barbary

Przez 40 lat figura św. Barbary stojąca na placu w Warence towarzyszyła pracownikom kopalni Adamów. Co roku 4 grudnia górnicy uroczyście składali pod nią kwiaty.

Ze względu na trwającą likwidację kopalni, związki zawodowe zaproponowały przeniesienie figury swojej patronki na nowe miejsce. Likwidator spółki Paweł Markowski w lutym br. powołał zespół, którego zadaniem było przygotowanie tego przedsięwzięcia. Zespół, pracujący pod przewodnictwem kierownika Działu Górniczego Pawła Ziętka, porozumiał się z proboszczem parafii św. Barbary w Turku i znalazł nową lokalizację dla pomnika we wsi Warenka, obok istniejącego już krzyża.
Wybrano nowy kamień, pochodzący z odkrywki Adamów, na którym posadowiono odnowioną figurę. Przeniesiona została także oryginalna tablica z napisem i datą postawienia pomnika, do której dołączono małą tabliczkę informującą o przenosinach figury.

Ponowne poświęcenie pomnika św. Barbary odbyło się 10 lipca 2021 roku, niemal dokładnie w 40. rocznicę jego odsłonięcia. W uroczystości uczestniczył prezes PAK KWB Adamów, delegacje dwóch związków zawodowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele pracowników oraz górniczej orkiestry. Inicjatorów postawienia figury w 1981 roku reprezentował Stefan Piotrowski. Obecni byli również goście: wójt gminy Turek Karol Mikołajczyk i radna gminy Bożena Ignasiak, sołtys Warenki Magdalena Szymańska, sołtys Chlebowa Grażyna Skonieczna i mieszkańcy wsi Warenka.

Prezes Paweł Markowski, któremu przypadła trudna i niewdzięczna rola likwidatora kopalni, poinformował o inicjatywie przenosin pomnika. Podziękował mieszkańcom Warenki za to, że zechcieli przyjąć pomnik i zaopiekować się nim.

Andrzej Kałużny, przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku, przypomniał postać świętej Barbary i jej znaczenie dla braci górniczej. Przywołał także wydarzenia sprzed 40 lat: Dziewiątego stycznia 1981 roku, podczas I Zakładowego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” KWB „Adamów”, podjęto decyzję o powołaniu komitetu budowy pomnika św. Barbary na terenie kopalni, którego przewodniczącym został Stefan Piotrowski. Mimo braku zgody dyrekcji zakładu i Komitetu Zakładowego PZPR oraz innych trudności, zebrano fundusze, które w całości pochodziły od pracowników kopalni, wybrano miejsce, odpowiedni kamień, przygotowano podstawę pomnika i zamówiono figurę.
Dwunastego lipca 1981 roku, na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, odbyła się jedna z największych na ówczesne czasy w regionie konińskim uroczystość, która zgromadziła tysiące ludzi. O godzinie 14.30 podczas uroczystej mszy świętej odsłonięto pomnik św. Barbary oraz poświęcono sztandar NSZZ „Solidarność”. Poświęcenia dokonał ordynariusz diecezji włocławskiej biskup Jan Zaręba.
Święta Barbaro, Pani podziemia, dziękujemy Ci za codzienne wsparcie i czterdziestoletnią opiekę nad górnikami Kopalni Węgla Brunatnego Adamów.

Figurę ponownie poświęcił  proboszcz  parafii pw. św. Barbary  w Turku  ksiądz  kanonik  Mirosław  Frankowski.  Wszystkie  delegacje  złożyły  wiązanki  kwiatów  u  jej  stóp,  pokłoniły  się  sztandary.

Na placu w Warence pozostał kamień stanowiący podstawę pierwotnego pomnika. Zostanie na nim umieszczona tablica przypominająca, że w tym miejscu działała Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów.               eg

Fot. Józef Cajdler

1 – 2    Pomnik patronki górników na placu kopalni w Warence
3 – 11  Uroczystość ponownego poświęcenia figury

Dodaj komentarz