ZE PAK skraca perspektywę

ZE PAK poinformował (14 bm.) o zakończeniu testów na utratę wartości aktywów  oraz wpływie  testów na wyniki finansowe  spółki i grupy.  Nie wykluczono,  iż wszystkie bloki  w Elektrowni Pątnów i Pątnów II  będą pracowały tylko do 2024 roku.

W komunikacie czytamy,  że największy wpływ na wyniki testów  miała zmiana bazowego scenariusza eksploatacji  węglowych aktywów wydobywczych i wytwórczych.  Dotychczasowy scenariusz ZE PAK  zakładał eksploatację bloków węglowych  1, 2 i 5  w elektrowni Pątnów  do 2024 roku,  natomiast blok o mocy 474 MW  (dawna Elektrownia Pątnów II)  miał funkcjonować  nie dłużej niż do 2030 roku.

Obecnie jako bazowy przyjęto scenariusz pracy wszystkich bloków węglowych grupy do końca 2024 roku, czyli do czasu, gdy przysługuje im wsparcie z rynku mocy.
„Spółka postrzega obecną sytuację rynkową  w zakresie kształtowania się  relacji cen energii i uprawnień do emisji CO2  jako wysoce zmienną i ryzykowną,  dynamika tych zmian  w ostatnim roku przybrała jeszcze na sile.  Węglowa działalność wydobywcza i wytwórcza  po 2024 roku będzie musiała się wiązać  z podjęciem szeregu inwestycji  m.in.  umożliwiających dalszą eksploatację odkrywki Tomisławice  oraz dostosowujących blok 474 MW  do wymogów środowiskowych.  Spółka widzi możliwość poniesienia takich inwestycji  i wydłużenia pracy aktywów węglowych  po 2024 roku,  jednak zdecydowanie uzależnia  podjęcie takich działań  od wprowadzenia mechanizmu wsparcia po 2024 roku,  który zmniejszałby ryzyko działalności przewidzianych  do wygaszenia aktywów wytwórczych Grupy.  Z uwagi na fakt,  iż obecnie taki mechanizm nie istnieje  po 2024 roku,  spółka kierując się zasadą racjonalności oczekiwań  skróciła przewidywany okres eksploatacji  węglowych aktywów wydobywczych i wytwórczych.  Jednocześnie spółka nie wyklucza  wydłużenia okresu eksploatacji  aktywów węglowych  w przypadku ustanowienia mechanizmu wsparcia  po 2024 roku  w satysfakcjonującym kształcie”  –  podano w komunikacie.

 

Dodaj komentarz