W sprawie Tomisławic

Ekolodzy z organizacji Greenpeace zarzucają kopalni Konin prowadzenie eksploatacji na odkrywce Tomisławice bez wymaganych zezwoleń. Twierdzą, że spółka nie sporządziła raportu środowiskowego dla tej inwestycji.

W ubiegłym roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu nakazała ZEPAK przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i przygotowanie raportu środowiskowego w związku z planowaną rozbudową odkrywki Tomisławice. Ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał tę decyzję.

Oto stanowisko ZEPAK w sprawie Tomisławic.

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadło w postępowaniu zainicjowanym wyłącznie przez spółkę (KWB Konin S.A) i potwierdza jedynie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem spółki. Orzeczenie nie ma charakteru nakazowego i nie potwierdza jakichkolwiek naruszeń w związku z eksploatacją odkrywki Tomisławice.

KWB Konin SA  prowadzi eksploatację  odkrywki Tomisławice  w oparciu o ważną  do końca 2030 roku  koncesję na eksploatację tego złoża.  Zgodnie z informacjami podanymi  przez  ZEPAK przy okazji publikacji wyników finansowych  za 2021 rok,  eksploatacja tej odkrywki zakończy się  na 6 lat przed upływem ważności koncesji,  tj. do końca 2024 roku.  Udzielenie koncesji zostało poprzedzone  wydaniem decyzji wójta gminy Wierzbinek  z dnia 7 sierpnia 2007 roku  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego  ze złoża Tomisławice  w granicach gminy Wierzbinek.

W decyzji środowiskowej z 2007 roku został oceniony kompleksowo wpływ odkrywki na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko obejmowała również swoim zakresem wpływ odwodnienia zakładu górniczego na warunki wód powierzchniowych i podziemnych do końca eksploatacji odkrywki. Decyzja  wójta jest ostateczna i prawomocna.

Niemniej jednak,  mając na uwadze  potrzebę kompleksowej oceny  oddziaływania  na środowisko do końca  eksploatacji odkrywki,  z uwzględnieniem  zmienionych już  warunków środowiska wskutek dotychczas prowadzonej działalności górniczej, spółka zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem o  wydanie nowej decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   pn.  Kontynuacja  eksploatacji  złoża  węgla brunatnego „Tomisławice”.  Opracowywany  raport  o oddziaływaniu  na środowisko  zostanie złożony  w  RDOŚ  we wrześniu 2022 roku  i będzie  wykonany  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  postanowieniu RDOŚ  w  Poznaniu  z dnia  21 października 2021 roku.

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz