Na celowniku retencja wodna i nowe inwestycje

Badania przyrodnicze oraz rozwiązania techniczne ukierunkowane na poprawę stanu środowiska w regionie konińskim są przedmiotem współpracy ZE PAK SA, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 26 stycznia 2023 r.

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz transformacji energetycznej prowadzonej w ZE PAK, z wykorzystaniem potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu. Obszar wspólnych działań obejmował będzie m.in. kształtowanie nowych ekosystemów na terenach zdegradowanych i zdewastowanych, odbudowę zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski oraz włączenie zbiorników powstałych w wyrobiskach pokopalnianych do istniejącej sieci hydrograficznej, co przyczyni się do poprawy stosunków wodnych w regionie i zapewni nową funkcję (retencyjną i przeciwpowodziową) tworzonym akwenom. Przedmiotem zainteresowania sygnatariuszy będzie także ocena możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz wykorzystanie terenów pokopalnianych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dzięki współpracy  z  ZE PAK  i  Uniwersytetem Przyrodniczym  w Poznaniu  możliwe będzie wypracowanie  najdogodniejszych rozwiązań,  które pozwolą  na podjęcie  działań zmierzających do poprawy  stosunków wodnych  na obszarze  z największym deficytem wody  w kraju.  Ze wstępnych szacunków  wynika,  że  na analizowanym obszarze  powinniśmy poprawić  ten wskaźnik  o blisko 1 mld m3, co pozwoli  na zaspokojenie  obecnych  oraz  przyszłych potrzeb  wodnych gospodarki  i  energetyki w środkowo-zachodniej Polsce – powiedział Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich.

Naturalnym partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. – Uniwersytet  dysponuje  nowoczesną  bazą  naukowo-dydaktyczną,  w której prowadzone  są nowatorskie badania  w  zakresie szeroko rozumianej  inżynierii środowiska,  między innymi hydrologii,  hydropedologii,  hydrotechniki,  gospodarki wodnej,  geotechniki,  energetyki odnawialnej,  architektury krajobrazu,  ekologii,  rewitalizacji terenów poprzemysłowych,  rolniczego  i leśnego zagospodarowania terenu,  klimatologii  oraz  ocen i monitoringu  oddziaływania inwestycji  na środowisko.  Dzięki doskonałemu  i  unikalnemu wyposażeniu  w aparaturę  nowoczesnej  generacji  możliwe  jest prowadzenie  przez naszą  uczelnię  projektów we współpracy  z otoczeniem  krajowym  i zagranicznym  – twierdzi  prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UP.

Działania podejmowane  przez  ZE PAK w ramach transformacji  energetycznej są  najbardziej ambitnym  przedsięwzięciem  tego typu  w Polsce.  Istotna zmiana  profilu produkcji  spółki i definitywne  odstąpienie  od planów dalszych  eksploatacji  odkrywek  wiąże się  z  koniecznością  wykonywania szeregu badań  środowiskowych i  technicznych,  zarówno na potrzeby  nowych źródeł  wytwarzania energii,  jak i porządkowania gruntów  po zakończonej  działalności węglowej.  Porozumienie  ZE PAK z Uniwersytetem Przyrodniczym  w Poznaniu  i  Państwowym  Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  gwarantuje bezpieczne dla ludzi  i  środowiska przeprowadzenie  transformacji energetycznej  naszego regionu, szczególnie  w aspekcie  odbudowy  stosunków wodnych  i  rekultywacji gruntów,  a także  zmierzenie się  od strony środowiskowej  z  gigantycznym wyzwaniem,  jakim jest  projekt  budowy  elektrowni jądrowej  w Pątnowie  –  uważa Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Zrealizowanie założonych celów pozwoli podnieść bezpieczeństwo wodne i energetyczne Polski. Podejmowane działania wpisują się w zalecenia dotyczące ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, rozwoju paliw alternatywnych i poprawy efektywności energetycznej, które określone zostały w dokumentach na poziomie krajowym i unijnym.

Źródło: ZE PAK

Fot. Rafał Stasik

 

 

Dodaj komentarz