Popracujemy dłużej?

Dzisiaj  Zarząd ZE PAK  poinformował,  że  Rada Nadzorcza Spółki  zgodziła się  na modernizację  kotła bloku węglowego w Elektrowni Pątnów.  Na skutek  tej decyzji  jest możliwe  przedłużenie  wydobycia  węgla  na odkrywce  Tomisławice.  W komunikacie  czytamy:

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podpisanie przez spółkę umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu obniżenie emisji do powietrza, w tym przede wszystkim rtęci oraz pyłu w spalinach kotła bloku o mocy 474 MW w Elektrowni Pątnów.
Szacowana wartość umowy wynosi około 19 mln złotych. Realizacja zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie bloku 474 MW w Elektrowni Pątnów do norm środowiskowych związanych z konkluzjami BAT (Best Available Technology).

Opisywana powyżej zgoda RN ma istotne znaczenie z punktu widzenia przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych w Grupie ZE PAK.  Dotychczas bazowy  scenariusz zakładał eksploatację aktywów węglowych do końca 2024 roku. Spółka nie wykluczała jednak wydłużenia tego okresu w przypadku zmian w szeroko rozumianym otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydłużenia okresu wsparcia dla aktywów węglowych w postaci Rynku Mocy. Obecnie spółka dostrzega istotne przesłanki przemawiające za możliwością zmian regulacyjnych prowadzących do wydłużenia okresu obowiązywania wsparcia w postaci Rynku Mocy dla aktywów węglowych w Elektrowni Pątnów. Spółka ma również świadomość istotności aktywów wytwórczych w Elektrowni Pątnów z punktu widzenia potrzeb Krajowego Systemu Energetycznego.

Podjęcie decyzji dotyczącej realizacji opisanego powyżej zadania inwestycyjnego oznacza równocześnie wydłużenie dotychczas przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych w Grupie. Należy podkreślić, że decyzja dotyczy wydłużenia eksploatacji ostatniej eksploatowanej obecnie odkrywki Tomisławice i jednego, najbardziej efektywnego bloku węglowego o mocy 474 MW w Elektrowni Pątnów.

Na zdjęciu odkrywka Tomisławice . Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz