GG 30 lat temu

Za rok,   za dwa,   za dziesięć lat  (2)

Obecnie funkcjonujące odkrywki zakończą swoją pracę już niedługo: O/Pątnów w roku 2000, O/Kazimierz Południe w 1996, O/Jóźwin w 1999, a O/Lubstów w 2007. Do roku 2003 roczne wydobycie  ma pozostać  na tym  samym poziomie  (13-14 mln ton),  po roku 2003  nastąpi spadek  do  9,7 mln ton.

Aby sprostać tym założeniom niezbędne jest uruchomienie nowych odkrywek. W tym celu prowadzimy intensywne badania dotyczące budowy O/Kazimierz Północ, prace projektowe i formalnoprawne związane z planową eksploatacją złoża Pątnów IV przez odkrywkę Jóźwin II oraz dalsze rozpoznanie geologiczne złóż perspektywicznych (…).

W roku 1992 rozpoczęta została budowa odkrywki Kazimierz Północ, która przejmie zadania i wyposażenie O/Kazimierz Południe i będzie eksploatowała północną część złoża Pątnów III. Na tej odkrywce pracuje obecnie I układ KTZ, rozpoczęcie wydobywania węgla przewidujemy na koniec roku 1995. Wszystko to finansowane jest z zasobów kopalni, bez żadnego kredytu.

Odkrywka Jóźwin II będzie eksploatowała węgiel na dwóch odrębnych polach przedzielonych filarem ochronnym rurociągu naftowego „Przyjaźń” i będzie się dzieliła na pole A i B. Pole II A stanowić będzie naturalną kontynuację obecnej odkrywki (…). Ponieważ analizy wykazują nieopłacalność przełożenia rurociągu „Przyjaźń”(operacja taka kosztowałaby ponad bilion zł), od 1998 roku rozpocznie się udostępnianie kolejnego pola tej odkrywki na złożu Pątnów IV. Rozpoczęcie wydobycia przewiduje się w roku 2002.

Tak zaplanowana budowa nowych odkrywek znacznie ogranicza nakłady inwestycyjne oraz minimalizuje ujemny wpływ na środowisko naturalne. Dotyczy to zwłaszcza rezygnacji z przeznaczenia dodatkowych terenów pod zwałowisko zewnętrzne. Takie postępowanie spowoduje też, że zasięg leja depresyjnego wytworzonego przez dotychczas działające  odkrywki zmieni się tylko w niewielkim stopniu. (…)

Po roku 2000 należy rozpocząć udostępnianie jednego ze złóż perspektywicznych z uruchomieniem eksploatacji węgla od roku 2006. Pod uwagę brane są tu głównie dwa złoża: Dęby Szlacheckie – Izbica Kujawska oraz Piaski. Według aktualnego rozpoznania geologicznego zasoby złoża Dęby Szlacheckie to 112,6 mln ton węgla o wartości opałowej 2000 kcal/kg. Szacunkowo przewiduje się, że na całym obszarze tego złoża do przemysłowej eksploatacji nadaje się około 92 mln ton węgla, a przy założeniach wydobycia bez przebudowy trasy kolejowej Śląsk – Porty około 65 mln ton.  W tej chwili ”Poltegor-Projekt” opracowuje analizę techniczno-ekonomiczną celowości eksploatacji tego złoża.

Natomiast zasoby bilansowe złoża Piaski wynoszą 36,4 mln ton, a pozabilansowe 11,1 mln ton węgla o wartości 1979 kcal/kg. Na tym terenie trwają intensywne prace wiertnicze. Według pierwszych wyników można założyć dość znaczny przyrost zasobów tego złoża.

Ostateczne zamierzenia co do kolejności udostępniania nowych złóż będą znane w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat po dalszym szczegółowym rozpoznaniu geologicznym mi opracowaniu analiz techniczno-ekonomicznych.

„Głos Górnika” nr 56,   13 czerwca 1994 r.

Dodaj komentarz