Społeczna inspekcja pracy – doświadczenia roku 2015

Działalność SIP podsumowuje Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PAK KWB Konin Wiesław Kwiatkowski

Rok 2015 był kolejnym etapem wydzielania pracowników do spółek, wraz z nimi odchodzili społeczni inspektorzy pracy. W większości spółek nowi pracodawcy, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, wyrazili zgodę na to, by społeczni inspektorzy do kolejnych wyborów pełnili swoje funkcje i uczestniczyli w spotkaniach SIP PAK KWB Konin.
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy zaplanowane kontrole, wspólnie z działem DBH i służbami BHP spółek, we wszystkich pionach naszej kopalni. Efektem były zalecenia, które w większości uwzględniano na bieżąco. Inspektorzy SIP uczestniczyli w odbiorach technicznych maszyn podstawowych, dróg i obiektów budowlanych.
Przeprowadziliśmy także kolejną weryfikację tabeli przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej. Wnioski zostały zgłoszone do komisji BHP, pod koniec roku strona społeczna wraz z działem DBH dopracowała szczegóły. Pracodawca zatwierdził nasz projekt, zarządzenie w tej sprawie weszło w życie 1 stycznia 2016.
Podobnie jak w latach ubiegłych razem z DBH uczestniczyliśmy w wyborze odzieży roboczej i środków higienicznych. Starannie kontrolujemy przyznawanie i wydawanie bonów żywieniowych, reagujemy natychmiast, gdy występują niedociągnięcia; współpracujemy z pracownikami i dozorem oddziału w ich usunięciu.
W wyniku kontroli stanowisk pracy zostały postawione wnioski i zalecenia do wykonania przez osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa. Większość niedociągnięć została usunięta natychmiast, czasami wystarczyła tylko rozmowa lub zaakcentowanie problemu, pozostałe zalecenia są w realizacji.
Zadania wykonywane na wniosek SIP w dużej mierze co roku się pokrywają, wiele z nich jest kontynuowanych lub przeprowadzanych w innych pomieszczeniach czy maszynach. Przypomnę, że do najważniejszych zadań zrealizowanych dzięki interwencji SIP należą:
– naprawy i uzupełnienia klimatyzacji na maszynach podstawowych,
– uzupełnienie łączności radiowej maszyn podstawowych łańcuchowych,
– naprawy w łaźniach: kabin, natrysków, wentylacji, usuwanie grzyba ze ścian, wymiana uszkodzonej armatury oraz zacinających się linek podciągania odzieży (niestety nadal zdarzają się przypadki kradzieży i dewastacji wyposażenia przez samych pracowników),
– wymiana foteli na maszynach podstawowych,
– naprawy szafek i krzeseł w pomieszczeniach socjalnych,
– zakup kolejnych 130 par spodni ocieplanych dla pracowników brygad przesuwkowo-remontowych na odkrywkach,
– naprawy nawierzchni asfaltowych na placach,
– zakup urządzeń typu Toi-Toi na wszystkich odkrywkach.
Wróciliśmy także do sprawy minimalnych obłożeń maszyn podstawowych (zarządzenie weszło w życie 1 grudnia 2014). Nadal przeprowadzane są kontrole; wiemy, że nie wszędzie jest idealnie, lecz musimy pamiętać, że to przodowy dopuszcza do pracy i jeżeli wyraża zgodę na obsługę w minimalnym obłożeniu, to bierze odpowiedzialność za załogę i ponosi konsekwencje organizacji prac.
Nasze interwencje dotyczyły również wielu bieżących problemów, np. napraw ogrzewania, dostawy ciepłej wody do łaźni, napraw dróg i placów manewrowych, reklamacji obuwia i rękawic, zaopatrzenia pracowników w wodę pitną itp. Te zadania realizujemy cały czas, informowałem o nich wielokrotnie, więc nie ma potrzeby powtarzać szczegółowo.
Tradycją są spotkania SIP i służb BHP naszej branży, utrzymujemy też stały kontakt z inspektorami PIP i OUG, co na pewno pogłębia współpracę i uzupełnia naszą wiedzę. Możemy śledzić zmiany w przepisach dotyczących ochrony pracy i właściwie je interpretować, sprzyja to podniesieniu bezpieczeństwa i wyeliminowaniu zagrożeń.
Należy podkreślić, że dział DBH mocno się angażuje we współpracę z SIP, możemy liczyć na jego pomoc podczas interwencji i kontroli – bardzo za to dziękujemy. Dziękuję również wszystkim innym osobom i służbom, które przyczyniły się do zrealizowania naszych zadań. Z przykrością muszę stwierdzić, że są także zalecenia, których pracodawca nie zrealizował pomimo wcześniejszych uzgodnień o przesunięciu terminów wykonania. Przykładem może być plan poprawy warunków pracy, w którym nasze sugestie zignorowano. Jednak dzięki współpracy z zarządem kopalni Konin oraz osobami nadzoru udało nam się, w tych niełatwych czasach, choć w części plany zrealizować.
Jako społeczni inspektorzy pracy spotykamy się cyklicznie, wszystkie zgłaszane problemy są spisywane, a następnie staramy się je rozwiązać. Zawsze reagujemy na sygnały i telefony od pracowników – liczymy na dalszą współpracę. Mam nadzieję, że nasze działania są pozytywnie oceniane przez załogę.

Wiesław Kwiatkowski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
Tel. kontaktowy 67-52 , 603 115 268

***
Comiesięczne spotkania inspektorów SIP odbywają się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez prezesów spółek. Ostatnie zorganizowano 12 lutego br. Uczestniczyli w nim społeczni inspektorzy spółek PAK KWB Konin, Eko-Surowce, EIS, Aquakon oraz Med-Alko, którzy omówili bieżące zadania SIP.
Zaproszono także gości; jednym z nich był inspektor PIP Konin Paweł Bielski, który przedstawił zmiany w kodeksie pracy i odpowiadał na pytania. Natomiast Jarosław Balcerzak, główny inżynier DBH KWB Konin, przedstawił wypadkowość w zakładzie górniczym i omówił aspekty pracy w grupie kapitałowej, odniósł się także do wątpliwości zgłaszanych przez SIP. Z kolei przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Grzegorz Matuszak podsumował współpracę ze społeczną inspekcją pracy i przedstawił oczekiwania związku w stosunku do SIP.

***
Osiągnięcia SIP docenia także Państwowa Inspekcja Pracy, która wyróżniła w ubiegłym roku sipowców z kopalni i elektrowni w konkursie na najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy. Na zdjęciu powyżej drugi z lewej Wiesław Kwiatkowski (PAK KWB Konin), pierwszy z prawej Sylwester Miszczak (ZE PAK).
Pozostałe zdjęcia przedstawiają spotkanie inspektorów SIP zorganizowane 12 lutego. (Fot. Wiesław Kwiatkowski)

Dodaj komentarz