Społeczna Inspekcja Pracy o mobbingu i nie tylko

Negatywne skutki stresu w pracy oraz stan bezpieczeństwa w kopalni były tematem listopadowego spotkania społecznej inspekcji pracy PAK KWB Konin. Posiedzenia takie odbywają się co miesiąc z udziałem także społecznych inspektorów spółek PAK Górnictwo i MED-ALKO, tematyka dotyczy przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w odkrywkach i wydziałach.

Na spotkaniu 16 listopada inspektorzy SIP przeanalizowali protokół z poprzedniego posiedzenia i omówili sprawy już załatwione, zgłosili także nowe problemy i omówili sposoby ich rozwiązania.

W drugiej części spotkania wzięli udział przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego i Państwowej Inspekcji Pracy, którzy omówili temat bezpieczeństwa pracy w odkrywkach oraz mobbinngu. Ze względu na obecność przedstawicieli wymienionych instytucji oraz poruszoną przez nich tematykę, na spotkanie zaproszono kierowników oddziałów górniczych kopalni oraz oddziałów PAK Górnictwo, przedstawicieli związków zawodowych oraz szefów działów BHP kopalni i spółki PAK Górnictwo.

Sprawę bezpieczeństwa pracy w odkrywkach szeroko omówił nadispektor OUG Ryszard Pustelnik. Zwrócił szczególną uwagę na prace wykonywane na przenośnikach, wypadki związane z tymi urządzeniami oraz sprawę czyszczenia przenośników na ruchu. Omówił także sposoby skutecznego zabezpieczenia prac wykonywanych przez różne służby i odpowiadał na szczegółowe pytania SIP. Należy nadmienić, że pan inspektor bardzo dobrze współpracuje ze społeczną inspekcją pracy, przy okazji pobytu w kopalni zawsze kontaktuje się z inspektorami SIP, często wspólnie z nimi wyjeżdża w odkrywki, by na miejscach pracy sprawdzić warunki i omówić pojawiające się problemy.

Szef działu BHP kopalni Konin Jarosław Balcerzak przedstawił z kolei nowe rozwiązania, przyjęte wspólnie z SIP, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracownika podczas prac wykonywanych na wysokości. Są to urządzenia samohamowne i linki, które można zamontować na stałych elementach konstrukcji przenośników oraz maszyn podstawowych.

W spotkaniu uczestniczyła także Joanna Budzyńska-Jędraszczyk z Państwowej Inspekcji Pracy OIP Poznań, która szeroko omówiła problem mobbingu w odniesieniu do kodeksu pracy oraz polityki wewnątrzzakładowej. Temat ten pojawił się w związku ze współpracą kopalnianej SIP z Państwową Inspekcją Pracy. PAK KWB Konin została zakwalifikowana do udziału w ogólnopolskim programie dotyczącym eliminacji negatywnych skutków stresu w pracy. Pierwszą kwestią analizowaną w ramach tego programu był sam stres, a drugim tematem jest właśnie mobbing. Pani inspektor wyjaśniła definicję tego zjawiska oraz przykłady zachowań uznawanych za mobbingowe, podała także wskazówki pozwalające zidentyfikować zjawiska, które nie są mobbingiem. Przedstawiła propozycje reagowania i przeciwdziałania mobbingowi, wskazała potrzebę szkoleń w kwestii radzenia sobie z mobbingiem oraz zapewnienia ofiarom specjalistycznej pomocy, zwłaszcza konsultacji z lekarzem lub psychologiem.

Spotkanie było także okazją do zadawania pytań, dało możliwość porozmawiania na temat szeroko rozumianego prawa pracy. W PAK KWB Konin sprawy mobbingu i przeciwdziałania temu zjawisku są zawarte w układzie zbiorowym pracy (art. 7 i 8 ZUZP). Dodatkowo w ostatnim czasie zostało wystosowane do pracowników pismo okólne przypominające o przeciwdziałaniu mobbingowi. Zwrócono uwagę na to, że mobbing nie będzie tolerowany, a wszyscy pracownicy muszą być traktowani z szacunkiem.

Wiesław Kwiatkowski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PAK KWB Konin

Fot. Piotr Ordan
Na zdjęciach uczestnicy spotkania
1 – Z prawej strony inspektor OUG Ryszard Pustelnik, obok Wiesław Kwiatkowski
5 – Temat mobbingu obszernie omówiła  inspektor Jolanta Budzyńska-Jędraszczyk z PIP

 

Dodaj komentarz