Rada Powiatu apeluje o budowę Ościsłowa

Rada Powiatu Konińskiego na posiedzeniu 25 stycznia br. wystosowała apel do premiera, rządu i parlamentarzystów o podjęcie działań pozwalających na uruchomienie odkrywki Ościsłowo. Popierając budowę nowej odkrywki radni podkreślili jej znaczenie dla Zespołu Elektrowni PAK, regionu konińskiego, Wielkopolski i bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Oto treść dokumentu:

Rada Powiatu Konińskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP oraz Parlamentarzystów RP z apelem o podjęcie niezbędnych działań i decyzji politycznych związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez PAK KWB Konin S.A.” lub opracowania i przyjęcia programu gospodarczo-kompensacyjnego dla całego obszaru Wielkopolski wschodniej.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie o stabilność gospodarczo-społeczną powiatu konińskiego w najbliższej przyszłości. Od przeszło dwóch lat wstrzymywane są rządowe decyzje odnośnie zezwolenia na uruchomienie wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego Konin S.A. To zaniechanie stawia pod dużym znakiem zapytania przyszłość konińskiej energetyki, a co za tym idzie, utrzymanie produkcji energii elektrycznej w skali kraju. Bezpośrednio zagraża regionowi lawinowym wzrostem bezrobocia i kryzysem społeczno-gospodarczym.

Pierwszą barierą dla powstania odkrywki Ościsłowo był brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze na rzecz budowy tej odkrywki. Wnioski w tej sprawie złożyły władze gmin, na obszarze których odkrywka ma powstać, co zostało poparte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z apelem do Rządu RP odnośnie odrolnienia ziem wystąpiła również Rada Miasta Konina wraz z Prezydentem Konina. Po przeszło rocznym oczekiwaniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję zezwalającą na przeznaczenie niezbędnych ziem na cele nierolnicze.

Kolejnym problemem, który nadal blokuje powstanie nowej odkrywki, jest kryzys decyzyjny między Ministrem Energii a Ministrem Środowiska dotyczący decyzji środowiskowej. Jednym z warunków koniecznych dla produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego jest zapewnienie ze strony producenta odpowiednich procesów kompensacyjnych na rzecz środowiska naturalnego. Inwestor, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jest gotowy do dalszego podejmowania tego typu przedsięwzięć. Obecnie jednym z takich działań jest zatłoczenie wody do Jeziora Wilczyńskiego. Kopalnia wyraża gotowość do realizacji, jednakże bez uruchomienia odkrywki Ościsłowo będzie to niemożliwe.

Odkrywkę buduje się kilka lat, a przy braku decyzji rządowych, po 2020 roku w regionie zabraknie paliwa dla ZE PAK S.A. Stąd, równoważąc sprawy przyrodniczo-środowiskowe z potrzebami przemysłu, niezbędna jest błyskawiczna decyzja – czy dalej produkujemy energię elektryczną w ZE PAK S.A. i neutralizujemy straty środowiskowe, czy rezygnujemy z produkcji z ryzykiem poniesienia zarówno strat społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych.

Powiat koniński i cały region potrzebuje około 15 lat na przeprowadzenie transformacji gospodarczej. Przemysł węglowy w dłuższej perspektywie nie będzie siłą napędową zmian i rozwoju. Jednakże dokonywanie zmian społeczno-gospodarczych nie powinno odbywać się kosztem ludzi. W tym przypadku istnieje szansa na zmianę bez zapaści społeczno-gospodarczej i wzrostu bezrobocia, ale wiąże się to z utrzymaniem przez następne kilkanaście lat dobrze funkcjonującego przemysłu energetycznego. Opłaca się to zarówno Aglomeracji Konińskiej, Wielkopolsce, jak i Polsce ze względu na bezpieczeństwo energetyczne.

Apelując o decyzję Rządu RP w sprawie odkrywki Ościsłowo mamy świadomość, że czasu jest bardzo mało i mogą wystąpić poważne problemy z zaspokojeniem potrzeb paliwowych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Obawiamy się ponadto, że decyzja może okazać się negatywna, a wówczas dojdzie do likwidacji znacznej części przemysłu energetycznego. W takim przypadku domagamy się podjęcia zintensyfikowanych działań w kierunku opracowania oraz przyjęcia programu gospodarczo-kompensacyjnego dla tej części Wielkopolski, na podobnych warunkach, jakie przyjęto dla ratowania gospodarki na Śląsku.
Miasto Konin i powiat koniński był przez lata oparty na przemyśle ciężkim i zapłacił za to wysoką cenę społeczną i środowiskową. Czerpano z tego regionu to, co najlepsze i zabezpieczano dzięki temu bezpieczeństwo energetyczne kraju. Teraz, kiedy zmiana gospodarcza dotyka całą Aglomerację Konińską, mieszkańcy tej części kraju nie mogą być pozostawieni bez silnego wsparcia Rządu RP.

W naszej opinii negatywne decyzje dla przemysłu energetycznego powinny zobowiązać Rząd do udzielenia odpowiedniej pomocy. Dlatego też, Rada Powiatu Konińskiego apeluje do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP i Parlamentarzystów RP o niezwłoczne podjęcie pozytywnej decyzji odnośnie przyszłości przemysłu energetycznego w subregionie konińskim. W przypadku decyzji negatywnej, domagamy się od Rządu RP przystąpienia do przyspieszonych prac nad programem kompensacyjnym dla tej części Wielkopolski, w celu zapobieżenia kryzysowi społeczno-gospodarczemu w regionie.

 

Dodaj komentarz