Władze Konina za nową odkrywką

Z poparciem dla uruchomienia odkrywki Ościsłowo wystąpiła w ubiegłym tygodniu Rada Powiatu Konińskiego (patrz: Rada powiatu apeluje o budowę Ościsłowa), potem apel do władz państwa wystosował Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Na ostatniej sesji również konińscy radni poparli budowę nowej odkrywki. W przyjętym przez nich dokumencie czytamy:

Radni Rady Miasta Konina oraz Prezydent Miasta Konina zgromadzeni na XLVI Sesji Rady Miasta Konina w dniu 31 stycznia 2018 roku zwracają się do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP oraz Parlamentarzystów RP z apelem o podjęcie niezbędnych decyzji politycznych dla uruchomienia przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez PAK KWB Konin SA”, a także opracowania i przyjęcia programu gospodarczo-kompensacyjnego dla całego obszaru Wielkopolski Wschodniej.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie spodziewaną sytuacją gospodarczo-społeczną subregionu konińskiego w najbliższej przyszłości. Od przeszło dwóch lat oczekujemy na decyzje Rządu RP odnośnie zezwolenia na uruchomienie wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego Konin SA. To stawia pod dużym znakiem zapytania przyszłość konińskiej energetyki, a co za tym idzie utrzymanie 7% produkcji energii elektrycznej w skali kraju. Ponadto, bezpośrednio zagraża całemu regionowi lawinowym wzrostem bezrobocia i kryzysem społeczno-gospodarczym.

Pierwszą barierą dla powstania odkrywki Ościsłowo był brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze na rzecz budowy odkrywki Ościsłowo. Wnioski w tej sprawie złożyły władze gmin, na obszarze których odkrywka ma powstać, co zostało poparte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z apelem do Rządu RP odnośnie odrolnienia ziem wystąpiła również Rada Miasta Konina wraz z Prezydentem Miasta Konina. Po przeszło rocznym oczekiwaniu Minister Rolnictwa wydał decyzję zezwalającą na przeznaczenie niezbędnych ziem na cele nierolnicze.

Istotnym warunkiem powstania nowej odkrywki jest zintensyfikowanie procesów decyzyjnych między Ministrem Energii i Ministrem Środowiska a właścicielem dotyczących decyzji środowiskowej. Kolejnym warunkiem koniecznym dla produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego jest zapewnienie ze strony producenta odpowiednich procesów kompensacyjnych na rzecz środowiska naturalnego.

Odkrywkę buduje się kilka lat. Obecnie jesteśmy w dwuletnim „niedoczasie”. Po 2020 roku w regionie zabraknie paliwa dla ZE PAK SA. Stąd, równoważąc sprawy przyrodniczo-środowiskowe z potrzebami przemysłu, niezbędna jest błyskawiczna decyzja – czy dalej produkujemy energię elektryczną w ZE PAK SA i neutralizujemy straty środowiskowe, czy rezygnujemy z produkcji z ryzykiem poniesienia zarówno strat społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych.

Subregion koniński potrzebuje około 15 lat na przeprowadzenie transformacji gospodarczej. Przemysł węglowy w dłuższej perspektywie nie będzie siłą napędową zmian i rozwoju. Jednakże dokonywanie zmian społeczno-gospodarczych nie powinno odbywać się kosztem ludzi. W tym przypadku istnieje szansa na zmiany bez tragedii bezrobocia i zapaści społeczno-gospodarczej, a tą szansą jest utrzymanie przez następne kilkanaście lat dobrze funkcjonującego przemysłu energetycznego. Jest to ważne zarówno dla przyszłości subregionu konińskiego, jak i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Apelując o decyzję Rządu RP w sprawie odkrywki Ościsłowo mamy świadomość, że czasu jest bardzo mało i mogą wystąpić poważne problemy z zaspokojeniem potrzeb paliwowych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Obawiamy się ponadto, że decyzja może okazać się negatywna, a wówczas dojdzie do likwidacji znacznej części przemysłu energetycznego w subregionie konińskim. W takim przypadku domagamy się podjęcia zintensyfikowanych działań w kierunku opracowania oraz przyjęcia programu gospodarczo-kompensacyjnego dla Wielkopolski Wschodniej, na podobnych warunkach, jakie przyjęto dla ratowania gospodarki na Śląsku. Subregion koniński zbyt długo oparty był na przemyśle ciężkim i zapłacił za to zbyt wysoką cenę społeczną i środowiskową, aby pozostawiono go bez wsparcia. Czerpano z tego regionu to co najlepsze i zabezpieczano dzięki temu bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Dlatego też Radni Rady Miasta Konina i Prezydent Miasta Konina apelują do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP i Parlamentarzystów RP o niezwłoczne podjęcie działań ratunkowych dla subregionu konińskiego i całej Wielkopolski Wschodniej, w celu zapobieżenia kryzysowi społeczno-gospodarczemu w regionie.

 

Dodaj komentarz