Odkrywka nie szkodzi jezioru

Na początku lipca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z wpływem odkrywki Jóźwin II B na wody Jeziora Wilczyńskiego, w którym znajduje się siedlisko ramienic.
Postępowanie administracyjne w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu 28 czerwca 2017 roku. PAK KWB Konin od początku stała na stanowisku, że brak podstaw do prowadzenia tego postępowania przez RDOŚ.  Żadne z dotychczas wykonanych opracowań naukowych ani opinii eksperckich nie wykazały w sposób  niebudzący wątpliwości  zależności  pomiędzy  działalnością  górniczą odkrywki, a spadkiem poziomu wody w Jeziorze Wilczyńskim. W ocenie kopalni materiały, jakimi dysponował RDOŚ w tym postępowaniu, nie dawały podstaw do jego wszczęcia i oceny zakończonej merytorycznym rozstrzygnięciem.
Decyzja o umorzeniu postępowania została podjęta na podstawie art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza, że organ prowadzący to postępowanie uznał je za bezprzedmiotowe.

Dodaj komentarz