ZE PAK dla gospodarki i środowiska

Zarząd ZE PAK S.A. przygotował informację wyjaśniającą rolę Zespołu Elektrowni w systemie energetycznym Polski oraz przedsięwzięcia podejmowane w celu zrekompensowania wpływu działalności gospodarczej na środowisko. W piśmie czytamy:

Elektrownie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin pełnią istotną rolę w polskim systemie energetycznym dostarczając do niego ponad 4 procent ogółu krajowej mocy. Grupa ZE PAK swoją wieloletnią działalnością stabilizuje system elektroenergetyczny w Polsce wpisując się w rządowy program oraz strategię rozwoju energetyki i bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Grupa Kapitałowa ZE PAK jest największym pracodawcą i płatnikiem podatków w regionie konińskim, a także jednym z największych podmiotów gospodarczych w Wielkopolsce.
Niewątpliwie działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej ZE PAK wpływa na środowisko przyrodnicze, podobnie zresztą jak działalność innych przedsiębiorstw przemysłowych w województwie wielkopolskim. Jednak skala inwestycji i środków przeznaczanych, szczególnie przez PAK KWB Konin i Adamów, na poprawę środowiska naturalnego oraz zachowanie jego walorów przyrodniczych jest nieporównywalna ze środkami przekazywanymi przez inne firmy i instytucje z terenu Wielkopolski.
W samym 2017 roku Grupa ZE PAK zapłaciła w formie różnego rodzaju podatków około 430 mln złotych, a w latach 2010-2017 było to łącznie prawie 3,5 mld złotych. To olbrzymie kwoty, które wspierają budżet, w tym budżety lokalne i budżety instytucji dysponujących tymi środkami m.in. w celach poprawy i ochrony środowiska. Powszechnie znana jest też działalność charytatywna spółek Grupy Kapitałowej ZE PAK SA.
W 2016 r. na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty licencyjne, podatki od nieruchomości, czynsze dzierżawne dla Lasów Państwowych itp. kopalnie węgla brunatnego Konin i Adamów wydatkowały około 72 mln zł, a w 2017 ponad 89 mln zł. Zasilają one budżety poszczególnych starostw, miast i gmin, na których terenie prowadzą działalność kopalnie Grupy ZE PAK. Mogą one zostać przeznaczone na poprawę lub zachowanie warunków środowiskowych naszego regionu.
PAK KWB Konin S.A. przekazuje na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 40% środków z opłaty eksploatacyjnej. To rocznie kwota około 6,5 mln złotych. Zarówno ZE PAK S.A., jak również kopalnie, na bieżąco naprawiają i rekompensują wszelkie ewentualne straty lub szkody wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej.

Grupa Kapitałowa ZE PAK prowadzi swoją działalność produkcyjną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa ochrony środowiska – krajowego i europejskiego. Przestrzegając zapisów i standardów zawartych w posiadanych pozwoleniach ekologicznych (pozwoleniach zintegrowanych i decyzjach wodno-prawnych), prowadzimy monitoring oddziaływania na środowisko. Wyniki monitoringu przekazujemy, zgodnie z wymogami prawa, do odpowiednich urzędów (Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu).
Niezależnie od przekazywania środków nasze spółki górnicze prowadzą kosztem kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, działalność rekultywacyjną na terenach poeksploatacyjnych. W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem społeczności lokalnych cieszą się zbiorniki wodne. Odpowiadając na te oczekiwania, kopalnia prowadzi rekultywację o kierunku rekreacyjno-sportowym, wykorzystując akweny powstałe w wyrobiskach końcowych. W rejonie Konina po działalności górniczej powstało już sześć zbiorników wodnych, aktualnie tworzone są kolejne. Dzięki rekultywacji leśnej kopalnia chroni powierzchnię zwałowisk przed erozją i jednocześnie tworzy nową, żyzną warstwę gleby. W tym celu prowadzone są nasadzenia drzew i krzewów oraz wysiewane rośliny pionierskie. Kopalnia Konin przez kilkadziesiąt lat nasadziła setki tysięcy roślin, w efekcie powstały doskonałe warunki siedliskowe dla różnych gatunków ssaków i ptaków, a także ryb w tworzonych akwenach.

Nasze spółki są inwestorami lub finansują dodatkowo wiele przedsięwzięć proekologicznych. Przykładem może być gruntowna modernizacja i monitoring rzeki Noteć.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że działalność górniczą na terenie powiatu konińskiego jest prowadzona od ponad 70 lat, a mimo to w 2004 roku w naszym regionie wyznaczono kilka obszarów chronionych Natura 2000.
ZE PAK od początku swej działalności gospodarczej posługuje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Konin i Turek oraz okolice tych miast są istotnym, namacalnym dowodem na to, w jaki sposób przemysł wpłynął na postęp gospodarczy z jednoczesnym zachowaniem walorów przyrodniczych.
ZE PAK czuje się współodpowiedzialny za wspólne dobro wszystkich Wielkopolan, jakim jest środowisko naturalne. Jesteśmy zawsze otwarci na konstruktywny dialog w zakresie ochrony środowiska i taki prowadzimy, a nasze dotychczasowe adekwatne działania potwierdzają zaangażowanie w tym kierunku.

 

Dodaj komentarz